Η Κριτική του Karl Popper στην Πολιτική Φιλοσοφία του Πλάτωνα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Η Κριτική του Karl Popper στην Πολιτική Φιλοσοφία του Πλάτωνα

Χαρέλας, Αναστάσιος Χρήστου

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η εξέταση και ο σχολιασμός της κριτικής του Karl Popper στην πολιτική φιλοσοφία του Πλάτωνα και η διερεύνηση της βασικής του θέσης ότι ο πλατωνικός πολιτικός στοχασμός μπορεί να θεωρηθεί σε θεωρητικό επίπεδο πρόδρομος των ολοκληρωτικών καθεστώτων του 20ου αιώνα. Επίσης, εξετάζονται οι ιστορικές και πολιτικές συνθήκες που επηρέασαν και διαμόρφωσαν την πολιτική σκέψη και στάση των δύο στοχαστών. Στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζεται η επίδραση των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών του 5ου και 4ου αιώνα π.Χ. στη διαμόρφωση της προσωπικότητας και της πολιτικής σκέψης του Πλάτωνα. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται και σχολιάζεται η κριτική του Karl Popper στην πλατωνική πολιτική φιλοσοφία. Αυτό γίνεται σε τέσσερις άξονες. Ο πρώτος αφορά τη γοητεία και τις ιστορικιστικές θέσεις του Πλάτωνα, ο δεύτερος την περιγραφική κοινωνιολογία του και τις απόψεις του για την αλλαγή και τη στάση, όπως και για τη φύση και τη σύμβαση, ο τρίτος το πολιτικό του πρόγραμμα και τις απόψεις του για τη δικαιοσύνη, την αρχή της ηγεσίας, το φιλόσοφο-βασιλιά και τον ουτοπισμό του και ο τέταρτος αφορά μια προσπάθεια ερμηνείας της αντιδημοκρατικής του στάσης. Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζεται η ανάγνωση και η ερμηνεία του Πλάτωνα από τον Popper υπό την επίδραση των ιστορικών συνθηκών των αρχών του 20ου αιώνα και η υποδοχή και η συζήτηση της θεωρίας του.
The aim of this thesis was to examine and comment on Karl Popper’s critique of Plato’s political philosophy and to study his main position that the Platonic philosophical thought can be considered a forerunner – on a theoretical level – of the totalitarian regimes of the 20th century. Moreover, it broaches the historical and political conditions that affected and formed the political thought and stance of the two thinkers. The first chapter examines the influence of the socioeconomic conditions in the 5th and 4th centuries on the formation of Plato’s personality and political thought. The second chapter presents and comments Karl Popper’s critique of the platonic political philosophy. This happens in four axes. The first axis concerns the Platonic beauty and Plato’s historicist views, the second regards Plato’s descriptive sociology his views on change and stance, nature and convention; the third axis his political program and his views on justice, the principle of leadership, the philosopher king and Plato’s utopianism, while the fourth axis is an effort to interpret Plato’s antidemocratic attitude. The third chapter examines the reading and interpretation of Plato by Popper within the historical conditions at the beginning of the 20th century as well as the reception and discussion of his theory.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Open society
Ανοιχτή κοινωνία Ολοκληρωτισμός
Karl Popper
Plato
Totalitarianism
Πλάτωνας
Ιστορικισμός
Καρλ Πόππερ
Historicism

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-10-21T08:25:31Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.