Φορολογικές Υποχρεώσεις και Θρησκευτική Ελευθερία

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Φορολογικές Υποχρεώσεις και Θρησκευτική Ελευθερία

Ανδρικόπουλος, Νικόαλος Ιωάννη

Every modern State is obliged to defend individual rights within its internal (national) Law. This thesis discusses within three chapters, the potential conflict between tax obligations and freedom of religion. The first chapter refers to the historical evolution and the constitutional safeguard of the right to religious freedom at a national and international level and its protection at a European and international level. The constitutional protection of religious freedom is analyzed with the elucidation of the content of article 13 of the Greek Constitution. In the second chapter, are listed several issues that link the tax obligations to the freedom of religion within the Greek legal system, nevertheless taking into account the special status in which the Eastern Orthodox Church of Christ is recognized as the dominant religion. Although the fiscal justice and its basic principles are enshrined by the Constitution, the unequal tax treatment of legal entities of various well-known religious affairs constitutes a violation of the Constitution, as the same privileges ought to be applied for everyone when those exist. A particularly privileged established order is that of Mount Athos, which is considered an exceptional case and has been secured both constitutionally and internationally. The third chapter deals with the issue of tax liabilities and of religious freedom in Europe through judgments passed by the European Court of Human Rights (ECHR), which are directly related to the issue. These cases originate from the complaints of citizens and organizations, whose right of religious freedom was thought to be affected by tax obligations imposed by each government. The conclusions of this paper report the following: Firstly, the special status of the prevailing religion in Greece does not preclude implementation of religious freedom. Moreover, the only levy requirement that violated the individual right of religious freedom within the Greek territory, was the obligatory payment for the fund raising contribution in favour of the construction of the Church of St. Andreas, in Patras. In addition, there is no common principle for addressing these specific issues in the domestic law of Member States of the ECHR (European Convention on Human Rights). The ECHR recognizes LEPR (Legal Entities of Private Law) as carriers of the right to religious freedom. In the general conclusions arising, it could be claimed that the special status of the prevailing religion, does not differentiate Greece from other countries in a great extent. The ECHR accepts the different economic approach of Churches in the internal law of each State. The fact is that no country has ever been condemned by the ECHR for violation of religious freedom due to tax obligations which it imposes.
Κάθε σύγχρονο Κράτος οφείλει να προασπίζεται τα ατομικά δικαιώματα εντός του εσωτερικού (εθνικού) του Δικαίου. Η παρούσα εργασία πραγματεύεται μέσα σε τρία κεφάλαια, την ενδεχόμενη σύγκρουση μεταξύ των φορολογικών υποχρεώσεων και της θρησκευτικής ελευθερίας. Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στην ιστορική εξέλιξη και στην συνταγματική κατοχύρωση του δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και η προστασία της σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Αναλύεται η συνταγματική προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας με την επεξήγηση του περιεχομένου του άρθρου 13 του ελληνικού Συντάγματος. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρατίθενται διάφορα ζητήματα που συνδέουν τις φορολογικές υποχρεώσεις με την θρησκευτική ελευθερία μέσα στην ελληνική έννομη τάξη, λαμβάνοντας όμως υπ’ όψιν το ιδιαίτερο καθεστώς στο οποίο αναγνωρίζεται ως επικρατούσα θρησκεία η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού. Το Σύνταγμα κατοχυρώνει την φορολογική δικαιοσύνη και τις βασικές αρχές της, όμως η άνιση φορολογική μεταχείριση των νομικών προσώπων των διαφόρων γνωστών θρησκευμάτων, αποτελεί παραβίαση του Συντάγματος, καθώς οφείλουν να ισχύουν τα ίδια προνόμια για όλους όταν αυτά υπάρχουν. Ιδιαίτερο προνομιακό καθεστώς είναι αυτό του Αγίου Όρους που αποτελεί εξαιρετική περίπτωση και είναι κατοχυρωμένο τόσο συνταγματικά όσο και διεθνώς. Το τρίτο κεφάλαιο πραγματεύεται το ζήτημα των φορολογικών υποχρεώσεων και της θρησκευτικής ελευθερίας στην Ευρώπη μέσα από αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ), οι οποίες σχετίζονται άμεσα με το ζήτημα. Οι υποθέσεις αυτές προέρχονται από καταγγελίες πολιτών και οργανώσεων, των οποίων το δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας θεώρησαν ότι θίχτηκε από τις φορολογικές υποχρεώσεις που τους επιβλήθηκαν από το κάθε Κράτος. Στα συμπεράσματα αυτής της εργασίας αναφέρουμε τα εξής: Αρχικά, το ιδιαίτερο καθεστώς της επικρατούσας θρησκείας στον ελλαδικό χώρο δεν αποτελεί εμπόδιο στην εφαρμογή της θρησκευτικής ελευθερίας. Επίσης, η μόνη εισπρακτική υποχρέωση που παραβίασε το ατομικό δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας εντός της ελληνικής επικράτειας, υπήρξε η υποχρεωτική καταβολή της ερανικής εισφοράς υπέρ ανεγέρσεως του Ι. Ναού του Αγίου Ανδρέα Πατρών. Ακόμη, δεν υπάρχει κάποια κοινή αρχή για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων ζητημάτων στο εσωτερικό δίκαιο των συμβεβλημένων με την ΕΣΔΑ Κρατών. Το ΕΔΔΑ αναγνωρίζει τα Ν.Π.Ι.Δ. ως φορείς του δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας. Στα γενικά συμπεράσματα που προκύπτουν, θα μπορούσε να κατοχυρωθεί και ο ισχυρισμός πως το ιδιαίτερο καθεστώς της επικρατούσας θρησκείας, δεν διαφοροποιεί σε μεγάλο βαθμό την Ελλάδα από τις άλλες χώρες. Το ΕΔΔΑ αποδέχεται την διαφορετική οικονομική αντιμετώπιση των Εκκλησιών στο εσωτερικό δίκαιο του κάθε Κράτους. Γεγονός αποτελεί ότι κανένα Κράτος δεν έχει καταδικαστεί από το ΕΔΔΑ για παραβίαση της θρησκευτικής ελευθερίας εξαιτίας των φορολογικών υποχρεώσεων που αυτό επιβάλλει.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Θρησκευτική Ελευθερία
Religious Freedom
Σχέσεις Πολιτείας και Εκκλησίας
ECHR (European Court of Human Rights)
State and Church Relations
ΕΔΔΑ (Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου)

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-10-21T08:29:57Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.