Νεοφυείς επιχειρήσεις, ψηφιακές εφαρμογές και αστική κοινωνική καινοτομία: Εξασφαλίζοντας το δικαίωμα των ατόμων με αμαξίδιο για ασφαλή και άνετη κίνηση στην πόλη

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Νεοφυείς επιχειρήσεις, ψηφιακές εφαρμογές και αστική κοινωνική καινοτομία: Εξασφαλίζοντας το δικαίωμα των ατόμων με αμαξίδιο για ασφαλή και άνετη κίνηση στην πόλη

Λαλιώτης, Κωνσταντίνος Π.

This diploma thesis deals with the securing of the disabled (people in wheelchair) right to a comfortable and safe movement in the urban fabric. It focuses on a case study for the Athens Municipality, which involves the implementation (on-repair and maintenance) of a comprehensive online support platform, e-briefing and navigation of these people in Gas square, Technopolis and the surrounding area. The platform is based on the general inventory of existing land uses, on the evaluation of the accessibility, on the identification pf the needs and the problems an the paths design and navigation. Drawing experience from the awarded and pilot Thess-rampa web application, a business plan is attempting whice describes he per-operation needs of a startups called accessPal, ie the company that will build and maintain the platform. This platform will be a part of an overall smart mobility platform including more users, such as mothers with prams and cyclists. The aim is to create an innovative and profitable enterprise with social content and social orientation, which incorporates the added value of Thess-rampa app. For proper theoretical framing of the issue, the right to the city and the issue of the spatial justice wer initially attempted to link with the disability. For this reason, the cities of able-bodied and the social construction of disability were discussed. Then, the new environment of entrepreneurship and startups was discussed and social innovation was analyzed.
Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την εξασφάλιση του δικαιώματος των ατόμων με (αναπηρικό) αμαξίδιο για άνετη και ασφαλή κίνηση στον αστικό ιστό. Εστιάζει σε μια μελέτη περίπτωσης για το Δ. Αθηναίων, η οποία αφορά στην υλοποίηση (κατασκευή και συντήρηση) μιας ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποστήριξης, ενημέρωσης και πλοήγησης των ατόμων αυτών στην πλατεία Γκαζιού, την Τεχνόπολη και τη γύρω περιοχή. Η πλατφόρμα στηρίζεται στην γενική καταγραφή της υφιστάμενων χρήσεων γης, στην αξιολόγηση της προσπελασιμότητας, στον εντοπισμό των αναγκών και των προβλημάτων των ατόμων με αμαξίδιο και στο σχεδιασμό διαδρομών πλοήγησης. Αντλώντας εμπειρία από τη βραβευμένη πιλοτική διαδικτυακή εφαρμογή Thess-ράμπα, αποπειράται η κατάστρωση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου που θα περιγράφει τις ανάγκες λειτουργίας της νεοφυούς επιχείρησης accessPal, δηλαδή της επιχείρησης που θα κατασκευάσει και θα συντηρεί την πλατφόρμα. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα θα αποτελεί μέρος μια γενικότερης πλατφόρμας έξυπνης κινητικότητας που θα περιλαμβάνει κ άλλους χρήστες, όπως οι μητέρες με βρεφικά καροτσάκια και οι ποδηλάτες. Στόχο αποτελεί η δημιουργία μιας καινοτόμου και κερδοφόρας επιχείρησης με κοινωνικό περιεχόμενο και κοινωνικό προσανατολισμό, η οποία θα ενσωματώνει την προστιθέμενη αξία της αρχικής πιλοτικής εφαρμογής. Για την κατάλληλη θεωρητική πλαισίωση του θέματος, επιχειρήθηκε να συνδεθεί αρχικά το δικαίωμα στην πόλη και το ζήτημα της αστικής δικαιοσύνης με τα ΑμεΑ. Για το λόγο αυτό συζητήθηκαν οι πόλεις των αρτιμελών και η κοινωνική κατασκευή της αναπηρίας. Στη συνέχεια παρουσιάστηκε το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον με τη νεοφυή επιχειρηματικότητα και αναλύθηκαν οι προοπτικές της κοινωνικής καινοτομίας.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Ψηφιακές εφαρμογές
Δικαίωμα στην πόλη
Αμεα
Disabled
Digital applications
Right to the city

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-10-21T08:48:40Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)