Εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές/-τριες με Νοητική Ανεπάρκεια που φοιτούν στα Ειδικά Νηπιαγωγεία

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές/-τριες με Νοητική Ανεπάρκεια που φοιτούν στα Ειδικά Νηπιαγωγεία

Πιτσέλη, Ελένη Αθανασίου

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η αποτύπωση και αξιολόγηση των προγραμμάτων που υλοποιούνται στα Ειδικά Νηπιαγωγεία μέσα από την προσέγγιση των Λειτουργικών προγραμμάτων που συνδέεται με την ποιότητα ζωής, τον αυτοπροσδιορισμό, την αυτονομία, την ανεξαρτησία και τις δεξιότητες στις κοινωνικές σχέσεις και απαντούν στις ανάγκες των μαθητών/-τριών σήμερα, αλλά και μελλοντικά, ως ενήλικες με Νοητική Ανεπάρκεια. Στην έρευνα συμμετείχαν έντεκα Ειδικά Νηπιαγωγεία, οι Νηπιαγωγοί και Ειδικό Εκπαιδευτικό και Βοηθητικό Προσωπικό, οι οποίοι απάντησαν σε προσαρμοσμένη «κλίμακα αξιολόγησης» που αποτέλεσε το ερευνητικό εργαλείο της έρευνας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, η αξιολόγηση των μαθητών των Ειδικών Νηπιαγωγείων δεν έχει συλλογικό και διεπιστημονικό χαρακτήρα, το πρόγραμμα αφορά γενικούς και διακηρυκτικούς στόχους για το παρόν του/της μαθητή/-τριας, ενώ το περιεχόμενό του στοχεύει σε λειτουργικές, μαθησιακές δεξιότητες και οργάνωση συμπεριφοράς. Σχετικά με την αποκατάσταση της φθαρμένης ταυτότητας του/της μαθητή/τριας (διαχείριση του στίγματος), αλλά και τη μέγιστη δυνατή ενσωμάτωση στους κοινωνικούς χώρους δεν τίθενται βραχυπρόθεσμοι στόχοι ή τίθενται αποσπασματικά προκειμένου να αντιμετωπιστεί ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Τέλος, αναφορικά με τη σχέση του σχολείου με τους γονείς, πρόκειται για μία σχέση ενεργή και συμμετοχική, όχι όμως συντροφική στον βαθμό της ισοτιμίας και συνεκπαίδευσης.
The objective of this work is the imprinting and assessment of programs implemented in Special Kindergartens through the approximation of Functional Curricula linked to the quality of life, self-determination, autonomy, independence and skills in social relationships and meet not only the present needs of the students, but also their future needs as adults with intellectual disabilities. The survey involved eleven Special Kindergartens, their kindergarten teachers and the Special Education and Auxiliary Personnel, who were interviewed with a custom "assessment scale" which was the research tool. This work resulted that preschoolers’ assessment does not have a connected and interdisciplinary character, the program is formulated on general and declaratory aims related to the preschooler’s present needs, while its content is focused on functional, learning skills and behavior management. As far as restoring pupil’s worn identity (stigma management), and the maximum possible integration in social spaces is concerned, short-term goals are not set or, in some cases, are partially satisfied in order to address a specific problem. Finally, regarding the relationship between school parents, there is an active and participatory relationship, but it can’t be characterized as companionable to the degree of equity and inclusion.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

νοητική ανεπάρκεια
λειτουργικά προγράμματα
special kindergartens
ειδικά νηπιαγωγεία
intellectual disorder
προσχολική αγωγή και πρώιμη παρέμβαση
functional programs
curriculum
αναλυτικά προγράμματα
preschool education and early intervention

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016-10-21T09:15:44Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης: ένα σχολείο για όλους. Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)