Σχολιασμένη Μετάφραση «Translation and Localisation in Video Games: Making Entertainment Software Global» Miguel A. Bernal-Merino

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Σχολιασμένη Μετάφραση «Translation and Localisation in Video Games: Making Entertainment Software Global» Miguel A. Bernal-Merino

Καφετζή-Λουζιώτου, Λιγεία

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί σχολιασμένη μετάφραση δύο ενοτήτων του βιβλίου Translation and Localisation in Video Games: Making Entertainment Software Global του Miguel Bernal-Merino από τα αγγλικά στα ελληνικά. Οι συγκεκριμένες ενότητες αφορούσαν τη διαδραστική αφηγηματολογία των βιντεοπαιχνιδιών, πώς το χαρακτηριστικό της διαδραστικότητας μπορεί να αποδοθεί στη γλώσσα-στόχο, τον κατακερματισμό του διαδραστικού κειμένου και τι εμπόδια δημιουργεί αυτός στους μεταφραστές. Αρχικά, παρουσιάζεται στην εισαγωγή το θεωρητικό πλαίσιο του κειμένου που αφορά την επιχώρια προσαρμογή και τη βιομηχανία των βιντεοπαιχνιδιών σε συνάρτηση με τη μετάφραση. Στη συνέχεια, το πρωτότυπο κείμενο παρατίθεται σε αντιστοιχία με το μετάφρασμα, ακολουθεί το γλωσσάρι όρων και η ορολογική τεκμηρίωση. Αναφέρονται ενδεικτικά κάποιες μεταφραστικές δυσκολίες και προβλήματα, καθώς και η αντιμετώπισή τους και τέλος ακολουθεί ο επίλογος. Στόχος της εργασίας ήταν τόσο η περιγραφή ενός σχετικά νέου τομέα, της επιχώριας προσαρμογής βιντεοπαιχνιδιών, στο πλαίσιο της μεταφραστικής διαδικασίας, με τις ιδιαιτερότητες και τις δυσκολίες που συνεπάγεται, καθώς και η μετάφραση ενός καθαρά μεταφρασεολογικού κειμένου με την τεκμηρίωση όρων που ανήκουν στον τομέα αυτό. Στην τεκμηρίωση χρησιμοποιήθηκαν κατά κύριο λόγο ηλεκτρονικές πηγές (γλωσσάρια, βάσεις δεδομένων, λεξικά, συγκρίσιμα κείμενα στα ελληνικά, ιστολόγια, πανεπιστημιακές εργασίες κ.ο.κ.), ενώ για την ανάλυση και αντιμετώπιση των μεταφραστικών δυσκολιών ακολουθήθηκε το μοντέλο των J.P. Vinay και J. Darbelnet, Stylistique comparée du français et de l’anglais.
This thesis is an annotated translation of two sections of Miguel Bernal-Merino’s book Translation and Localisation in Video Games: Making Entertainment Software Global from English into Greek. These sections concern the story-building interactivity, how this interactivity can be transferred to the target language, the fragmentation of the interactive text and what kind of difficulties it poses to translators. This thesis starts out by outlining the theoretical background of the text, focusing on the localisation of video games and the video gaming industry with regard to the translation process. The original text is presented opposite of its translation, then follow the glossary and the terminology documentation. Difficulties and problems encountered during this translation come next, along with how they were addressed; the epilogue follows last. The aim of this thesis is to describe a relatively new field, video game localisation, within the translation process along with its peculiarities and difficulties; it also analyzes the translation of a purely traductological text with the documentation of the relevant terms. For the documentation I used mainly electronic sources (glossaries, databases, dictionaries, comparable texts in Greek, blogs, research papers etc.), while I used the model of J.P. Vinay και J. Darbelnet, Stylistique comparée du français et de l’anglais to analyse and address these difficulties.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Video games
Βιντεοπαιχνίδια
Translation
Localisation
Μετάφραση
Επιχώρια προσαρμογή

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2016
2016-10-21T09:26:38Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.