ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ RYANAIR ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ RYANAIR ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Γεωργάκης, Αθανάσιος Ι.

Οι αεροπορικές μεταφορές ήταν πάντοτε συνυφασμένες με την παγκόσμια οικονομία. Η «απελευθέρωση» τους, σήμανε την εμφάνιση ενός νέου επιχειρηματικού μοντέλου το οποίο προσέφερε νέες δυνατότητες μετακίνησης και νέες προοπτικές στη σχέση των αεροπορικών εταιρειών με τους επιβάτες, τα αεροδρόμια και τις περιφερειακές διοικήσεις. Οι λειτουργικές ιδιαιτερότητες των επονομαζόμενων Αερομεταφορέων Χαμηλού Κόστους (LCCs) αποτέλεσαν για πολλές περιφέρειες σημαντικά κίνητρα συνεργασίας, με στόχο την οικονομική τους αναζωογόνηση. Πέραν από την αύξηση της συνδεσιμότητας, οι πιθανές επιδράσεις των LCCs συνοψίζονται σε ραγδαία αύξηση της επιβατικής κίνησης των δευτερευόντων αεροδρομίων, ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του προορισμού και μείωση της εποχικότητας του τουριστικού προϊόντος. Εντούτοις, τα οικονομικά οφέλη των LCCs στις τοπικές επιχειρήσεις των προορισμών παραμένουν αμφισβητούμενα, καθώς πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι οι επιβάτες που διακινούνται με τις LCCs δεν συνεισφέρουν σημαντικά στην τοπική οικονομία. Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μια προσπάθεια διερεύνησης των επιδράσεων των LCCs στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, επιχειρείται ο προσδιορισμός και η αξιολόγηση των επιπτώσεων της αεροπορικής εταιρείας Ryanair, στο αεροδρόμιο και στον τουριστικό κλάδο της Θεσσαλονίκης, με παράλληλη σκιαγράφηση του προφίλ και της καταναλωτικής συμπεριφοράς των επιβατών της. Ακόμα, υποδεικνύονται οι ομάδες στόχοι στις οποίες πρέπει να εστιάσουν οι LCCs, οι τοπικοί φορείς και οι επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης προκειμένου να έχουν τη μέγιστη δυνατή οικονομική απόδοση από τη δραστηριότητα της Ryanair. Όπως προκύπτει, η Ryanair συνέβαλλε ουσιαστικά στην ενίσχυση της επιβατικής κίνησης του αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης, δίνοντας παράλληλα τα κατάλληλα κίνητρα στους γηγενείς κατοίκους των γειτονικών περιοχών, να επισκεφτούν και να διαμείνουν στην πόλη με απώτερο στόχο τη χρήση των οικονομικών υπηρεσιών της εταιρείας. Όσον αφορά τους εισερχόμενους επιβάτες και τη συνεισφορά τους στην οικονομία της πόλης, προκύπτει ότι η συντριπτική πλειοψηφία δεν δαπάνησε χρήματα για τη διαμονή της στην πόλη, αλλά φιλοξενήθηκε από συγγενείς και φίλους, ενώ υπάρχει φανερή διαφορά στη διάρκεια παραμονής, στις δραστηριότητες και στο ύψος των μέσων καταναλωτικών δαπανών μεταξύ των επιβατών από το εξωτερικό και από την Ελλάδα. Τέλος, κρίνεται ότι οι επιβάτες με πλήρες εργασιακό ωράριο, σπουδές ανωτάτης εκπαίδευσης, και ηλικία 25-64 ετών είναι οι πιο αποδοτικοί επιβάτες τόσο για τις LCCs όσο και για τις τοπικές επιχειρήσεις, ενώ εισοδηματικά, οι μέγιστες απολαβές των επιχειρήσεων προέρχονται από τις μεσαίες και ανώτερες εισοδηματικά τάξεις.
Air transport has always been intertwined with the global economy. Its “Liberalization”, marked the emergence of a new business model, which offered new possibilities of movement and new perspectives in the relationship between the airlines and the passengers, the airports and the regional administrations. The operational peculiarities of the so-called Low Cost Carriers (LCCs), have given to many regions, some major incentives to cooperate in order to revitalize their economies. Apart from increased connectivity, LCCs possible effects can be summarized in the rapid increase of regional airports’ passenger traffic, the enhancement of destination’s popularity and the mitigation of tourism product’s seasonality. However, the LCCs economic benefits to the local businesses remain controversial, as many researchers argue that LCCs passengers do not contribute significantly to the local economy. The present bachelor’s thesis is an attempt to investigate the impacts of LCCs on Greece. Specifically, it attempts to identify and assess the impacts, of the airline Ryanair, to the airport and the tourist industry of Thessaloniki, while profiling and outlining the consumption behavior of its passengers. Moreover, it indicates to the LCCs, the local authorities and the local businesses in Thessaloniki, the target groups that they should focus on, in order to have the maximum economic return from Ryanair's activity. As evidenced in the results, Ryanair contributed on boosting the passenger traffic in Thessaloniki's airport. At the same time, it gave the appropriate incentives to the native inhabitants of the neighboring areas, to visit and stay in the city with the aim of using the company's low-priced services. Regarding the incoming passengers and their contribution to the local economy, the analysis shows that the vast majority didn’t spend money for their accommodation in the city, but they have been hosted by friends and relatives. Also, there is an apparent difference in the length of stay, the activities and the average expenditures between passengers coming from abroad and from Greece. Finally, it appears that passengers with full time occupation, higher education level, and age between 25-64, are the most profitable passengers for both the LCCs and the local businesses, while, considering their income, the maximum local benefits come from the medium and higher income classes.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Low Cost Carriers
Περιφερειακή Ανάπτυξη
Αεροπορικές Εταιρείες Χαμηλού Κόστους
Ryanair
Regional Development
Αερομεταφορές
Air Transport

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-10-21T11:45:01Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)