Η επίδραση της διαταραχής κινητικού συντονισμού στις κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των παιδιών ηλικίας 9 – 12 ετών»

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Η επίδραση της διαταραχής κινητικού συντονισμού στις κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των παιδιών ηλικίας 9 – 12 ετών»

Κοντίδου, Μαριάννα Ιωάννη

Movement is one of the major features of human and it is a very important factor for a healthy and balanced life. Movement is one of the main features of childhood, when a morphological and functional period of considerable motor rate acquisitions takes place. In recent years, children's difficulties adapting to the school environment and the difficulty of finding friends at school are important subjects of investigation and treatment, both in education and in health. The aim of this study was to examine the relationship between the motor performance and friendship in children aged 9-12 years. The survey involved a total of 274 children (150 boys and 124 girls), aged 9-12 years, who were enrolled in primary schools in rural and urban areas of the county of Serres and Thessaloniki. In order to measure the motor performance, the motor evaluation test ‘Movement Assessment Battery for Children’ was used. The assessment of the quality of friendships was obtained with the use of the short version of the revised questionnaire (Nangle et al., 2003) and the ‘Friendship satisfaction Scale’ (Parker & Asher, 1993). The results of this study showed that the motor performance is related to friendship. Children who excelled in motor performance had better friendships than their peers. Correlation between friendship and satisfaction scale was only noticed in gross motor skills. Concerning gender differences, girls had stronger friendship bonds than boys. In conclusion, the motor performance of children correlates with and affects the social and friendly relations in their everyday life.
Η κίνηση αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του ανθρώπου και σημαντικό παράγοντα μιας υγιούς και ισορροπημένης ζωής. Η κίνηση χαρακτηρίζει την παιδική ηλικία στην οποία παρατηρείται μια μορφολογική και λειτουργική περίοδος έντονου ρυθμού κινητικών επιτευγμάτων. Τα τελευταία χρόνια, οι δυσκολίες προσαρμογής των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον καθώς και η δυσκολία εύρεσης φίλων στο σχολείο αποτελούν σημαντικό αντικείμενο διερεύνησης και αντιμετώπισης, τόσο στο χώρο της εκπαίδευσης όσο και στο χώρο της υγείας. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η αξιολόγηση της σχέσης μεταξύ της κινητικής επίδοσης και των φιλικών σχέσεων σε παιδιά ηλικίας 9 – 12 ετών. Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 274 παιδιά (150 αγόρια και 124 κορίτσια), τα οποία φοιτούσαν σε δημοτικά σχολεία αγροτικών και αστικών περιοχών των νομών Σερρών και Θεσσαλονίκης. Για τη μέτρηση της κινητικής επίδοσης χρησιμοποιήθηκε το τεστ κινητικής αξιολόγησης Movement Assessment Battery for Children II, ενώ για τη μέτρηση της ποιότητας των φιλικών σχέσεων η Σύντομη έκδοση του αναθεωρημένου ερωτηματολογίου των Nangle et al. (2003) και το ερωτηματολόγιο ικανοποίησης φιλικών σχέσεων των Parker & Asher (1993). Από τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης φάνηκε ότι τα παιδιά που υπερείχαν κινητικά, ένιωθαν μεγαλύτερη ικανοποίηση από τις φιλικές τους σχέσεις σε σύγκριση με τους συνομήλικους τους. Όσον αφορά στις διαφορές του φύλου, τα κορίτσια φάνηκε να νιώθουν μεγαλύτερη ικανοποίηση από την ποιότητα των φιλικών σχέσεών τους σε σχέση με τα αγόρια. Συμπερασματικά, από τα αποτελέσματα της έρευνας φάνηκε ότι η κινητική επίδοση των παιδιών συσχετίζεται και επηρεάζει τις κοινωνικές και φιλικές τους σχέσεις στην καθημερινή τους ζωή.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Αναπτυξιακή Διαταραχή Κινητικού Συντονισμού
peer relations
Φιλικές σχέσεις
Developmental Coordination Disorder
Θυματοποίηση
bullying

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-10-21T12:29:45Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Ανθρώπινη απόδοση και υγεία

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.