Η γεωγραφική εξάπλωση των δράσεων των Κ.Π.Ε. ως μέσο για τη μεγιστοποίηση της υποστήριξης της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα σχολεία

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Η γεωγραφική εξάπλωση των δράσεων των Κ.Π.Ε. ως μέσο για τη μεγιστοποίηση της υποστήριξης της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα σχολεία

Οικονομίδης, Αλέξανδρος Δημητρίου

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση (Π.Ε.) θεσμοθετήθηκε στα σχολεία της Ελλάδας πριν 25 χρόνια για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων μέσω της εκπαίδευσης και στηρίχθηκε με την ίδρυση και λειτουργία 50 Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.). Κύρια και κεντρική δράση των Κ.Π.Ε. αποτελεί η υλοποίηση προγραμμάτων, με την υποδοχή και εκπαίδευση των σχολικών ομάδων. Με δεδομένο ότι αναλογεί κατά μέσο όρο ένα Κ.Π.Ε. για κάθε 280 σχολικές μονάδες και για κάθε 28.000 μαθητές, προκύπτουν ζητήματα επάρκειας του αριθμού των Κ.Π.Ε. για την υποστήριξη της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των σχολικών μονάδων της χώρας. Η παρούσα εργασία εξετάζει το ποσοστό επισκεψιμότητας των Κ.Π.Ε. από τα σχολεία κάθε νομού μέσω των επισκέψεων που πραγματοποιήθηκαν στις σχολικές χρονιές 2012-15, έτσι ώστε να αξιολογηθεί ο πρωταρχικός στόχος των Κ.Π.Ε. Αναλύοντας ποσοτικά 6.882 επισκέψεις σχολείων (στο διάστημα της τριετίας 2012-15) διερευνώνται οι τάσεις επισκέψεων των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ΚΠΕ εντός και εκτός νομού, εντός και εκτός περιφέρειας, σε μονοήμερες ή πολυήμερες επισκέψεις. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα το μεγαλύτερο ποσοστό των επισκέψεων αφορά μονοήμερες επισκέψεις της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ενώ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση το ένα τρίτο των επισκέψεων είναι πολυήμερες. Επίσης, εμφανίζεται χαμηλή επισκεψιμότητα στα μεγάλα αστικά κέντρα, Αττική και Θεσσαλονίκη, και στους νησιωτικούς νομούς που δεν έχουν Κ.Π.Ε., Δωδεκάνησα και Σάμο. Η μέση επισκεψιμότητα των μαθητών πανελλαδικά καλύπτει λίγο παραπάνω από έναν στους δέκα μαθητές, εμφανίζοντας την ανάγκη περαιτέρω εξάπλωσης των δράσεων των Κ.Π.Ε. με τα σχολεία, είτε με αύξηση του αριθμού των Κ.Π.Ε., είτε με αύξηση των στελεχών, είτε με κάποια αναδιοργάνωση των μέχρι τώρα θεσμών της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
Environmental education (E.E.) was established in the Greek schools 25 years ago following the international conferences’ decisions to address environmental issues through education and was supported by establishing and operating 50 Environmental Education Centres (EEC). Main activity of EEC is the implementation of environmental education projects with visiting school groups from around the country. Given that there is a ratio of one EEC per 280 schools and 28,000 students there is an adequacy issue as far as the ability to support environmental education for the whole school population. This study assesses EEC’s efficiency through quantitative research by analyzing 6.882 school visits from 2012-2015 to all EEC within the country, and explores the visiting trends of primary and secondary schools to E.E.C.s. Moreover, in the analysis the following variables were taken under consideration: inside or outside the prefecture, inside or outside of the administrative region and choosing one-day or multiple-days visits. According to the results, the majority of the visits are one-day primary school visits while in the secondary education one third of the visits extend to more than one day. There is low access to EEC in the large urban centers, Athens and Thessaloniki, and in the island prefectures that don’t have a EEC, namely Dodecanese and Samos. The average nationwide access to EEC reaches only one per ten students thus showing the need for further expansion of activities by establishing more EE Centers, by increasing the stuff in the EEC and/or by reorganizing the current E.E. institutions.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη
Περιβαλλοντική εκπαίδευση
Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Environmental education
Education for sustainable development
Environmental Education Centers

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-10-21T12:37:09Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)