Ανάπτυξη πολυπρακτορικής εφαρμογής-παιχνιδιού για τη μελέτη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων των χρηστών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Ανάπτυξη πολυπρακτορικής εφαρμογής-παιχνιδιού για τη μελέτη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων των χρηστών

Ζαχαριάδης, Αγγελος Γεωργίου

The development and consolidation of the technological era of social networks and smart devices and applications, has changed the way people perceive and interact in their environment, virtual and real. In this context, the aim of this study was to develop a multi-agent game called “Escape the Prison”, in which the behavior of human player studied, in taking decisions related to the trust that human player invests to the other teammates (intelligent agents). For this purpose, JADE multi-agent system has been used, which provides support of acting and decision making for agents in the form of various types of behaviours. Also, for the study of trust that is being developed between them during the game, a proposed variant of the central trust model T-Rex has been used and integrated, in which the agents are evaluated against three criteria, defined by the scenario of the game. In order to test the agents based on these criteria, a number of agents where developed with different character and behavior. In this game, two teams compete, one with agents only, and an hybrid one (agent / human), so as to study which team develops more trust, which perform better, whether a man is based on his own opinion and in which way he hears an intelligent agent.
Η ανάπτυξη και εδραίωση της τεχνολογικής εποχής των κοινωνικών δικτύων και των έξυπνων συσκευών και εφαρμογών έχει αλλάξει τον τρόπο που οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται και δρουν στο περιβάλλον τους, εικονικό και πραγματικό. Σε αυτό το πλαίσιο, στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η ανάπτυξη ενός πολυπρακτορικού παιχνιδιού με τίτλο «Escape the Prison», με το οποίο μελετάται η συμπεριφορά του ανθρώπου-παίκτη, όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με την εμπιστοσύνη που ο άνθρωπος-παίκτης επενδύει στους άλλους συμπαίκτες του (ευφυείς πράκτορες). Για το σκοπό αυτό, έχει γίνει χρήση του πολυπρακτορικού συστήματος JADE, όπου παρέχει υποστήριξη ενεργειών και λήψης αποφάσεων για τους πράκτορες υπό τη μορφή διαφόρων συμπεριφορών. Επίσης, για τη μελέτη της εμπιστοσύνης που αναπτύσσεται μεταξύ τους κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, έγινε χρήση και ενσωμάτωση μιας προτεινόμενης παραλλαγής του κεντρικού μοντέλου εμπιστοσύνης T–Rex, με την οποία οι πράκτορες αξιολογούνται με βάση τρία κριτήρια, που καθορίζονται από το σενάριο του παιχνιδιού. Για να εξεταστούν οι πράκτορες σύμφωνα με αυτά τα κριτήρια, αναπτύχθηκε ένας αριθμός πρακτόρων με διαφορετικό χαρακτήρα και συμπεριφορά. Στο παιχνίδι ανταγωνίζονται δύο ομάδες, μία μόνο με πράκτορες και μία υβριδική (πράκτορας/άνθρωπος), έτσι ώστε να μελετηθεί ποια ομάδα αναπτύσσει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, ποια αποδίδει καλύτερα, κατά πόσο ένας άνθρωπος βασίζεται στη δικιά του άποψη και με ποιο τρόπο εισακούει έναν ευφυή πράκτορα.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Μοντέλα εμπιστοσύνης
Ευφυείς πράκτορες
Παιχνίδια υπολογιστή
Trust models
Intelligent agents
Computer games

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-10-24T07:47:15Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.