Οι Εικαστικές Τέχνες και ο Πλάτων

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Οι Εικαστικές Τέχνες και ο Πλάτων

Λιαρή, Γεωργία Νικολάου

Σκοπός της διατριβής ήταν η μελέτη των παγιωμένων αντιλήψεων για την στάση του Πλάτωνα απέναντι στις εικαστικές τέχνες. Εξετάσαμε την ορολογία που χρησιμοποιείται για την έννοια του ωραίου σημασιολογικά και ιστορικά. Στη συνέχεια παρουσιάσαμε και αιτιολογήσαμε την στάση του Πλάτωνα και σχολιάσαμε τις εικαστικές τέχνες της εποχής του. Διερευνήσαμε την άποψή του, όπως εκφράζεται στα γραπτά του, για τη γλυπτική και τη ζωγραφική τέχνη. Επίσης σχολιάσαμε με λεπτομέρειες τα κοινά στοιχεία της Ιδέας του Πλάτωνα με τη σύγχρονη ζωγραφική. Ένα άλλο θέμα που θίξαμε ήταν η ανησυχία του Πλάτωνα για την αξία των τεχνών και συγκεκριμένα για την αξία της «καθαρής τέχνης». Τέλος εξετάσαμε τα κοινά σημεία που υπάρχουν στα κινήματα της τέχνης και στην φιλοσοφικές απόψεις του Πλάτωνα, μέσω της μελέτης της Ιστορίας της Τέχνης και της Νευροβιολογίας και διαπιστώσαμε την διαχρονική αξία των γραπτών του.
The aim of the present thesis was the study of the established attitudes regarding the view of Plato on visual arts. We looked at the terminology used for “beauty” in a semiological and a historic perspective. Then we presented and explained Plato’s view and made comments on the visual arts of his time. We explored his view, as expressed in his writings, on the art of sculpture and painting. We also made comments in detail, on the common features between the Idea of Plato and modern painting. Another issue we referred to was Plato’s concern about the value of arts and in particular the value of “pure art”. Finally we looked at the common features which exist in the art movements and the philosophical views of Plato, through the study of the History of Art and Neurobiology and ascertained the –unaffected by time-value of his writings.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Το ωραίο
Visual Arts
Plato
Εικαστικές Τέχνες
The Beauty
Πλάτων

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-10-24T07:58:30Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)