Μελέτη της επίδρασης της ραδιενεργού διάσπασης του Νικελίου-56 στην εξέλιξη ενός υπερκαινοφανούς αστέρα τύπου ΙΙ με χρήση του κώδικα SNEC (SuperNova Explosion Code)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Μελέτη της επίδρασης της ραδιενεργού διάσπασης του Νικελίου-56 στην εξέλιξη ενός υπερκαινοφανούς αστέρα τύπου ΙΙ με χρήση του κώδικα SNEC (SuperNova Explosion Code)

Λίτσα, Αλίκη

In the present thesis we have studied the evolution of luminosity, as well as other basic parameters of a type II supernova, in conjunction with the total amount of Nickel-56 that decays inside its core during the red supergiant stage. The paper comprises three chapters, each of which examines a different part of the study that has been conducted. The first chapter presents the characteristics of the SNEC code (SuperNova Explosion Code), which was used in order to collect the data and create the necessary diagrams. We present the details concerning the input and output files, aw well as the essential parameters that control the code, so that its results meet the needs of the study. The second chapter outlines the necessary theoretical knowledge, for the better understanding of all the phenomena immediately relevant to the subject of the thesis. It includes certain general data with regard to our Galaxy, as well as detail about the evolution and characteristics of red supergiants, the nuclear processes that take place inside them, and their explosive death in the form of supernovae II. Finally, in the third and last chapter, we present the resultsproduced by the SNEC code, in the form of diagrams, for two separate stars (15 and 20 solar masses), and for a variety of Ni-56 concentrations inside them. Through extensive comparison and using the theoretical background in chapter 2, we attempt to find the cause behind their form and differences, and also to reach certain conclusions about the degree to which the radioactive decay of Nickel-56 affects the magnitudes of the explosion.
Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετήθηκε η εξέλιξη της φωτεινότητας, αλλά και άλλων βασικών μεγεθών ενός υπερκαινοφανούς αστέρα τύπου ΙΙ, συναρτήσει της συνολικής ποσότητας Νικελίου-56 που διασπάσθηκε στο εσωτερικό του κατά το στάδιο του ερυθρού υπεργίγαντα. Η εργασία αποτελείται από τρία κεφάλαια, καθένα από τα οποία εξετάζει διαφορετική πτυχή της μελέτης που πραγματοποιήθηκε. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά του κώδικα SNEC (SuperNova Explosion Code), ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για την συλλογή των στοιχείων και την κατασκευή των κατάλληλων διαγραμμάτων. Αναπτύσσονται οι λεπτομέρειες σχετικά με τα αρχεία που χρησιμοποιεί στην είσοδό του, τις παραμέτρους οι οποίες καθορίζουν την λειτουργία του, αλλά και την μορφή των αρχείων όπου συγκεντρώνονται τα αποτελέσματα της εκτέλεσής του. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται οι απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις για την κατανόηση των φαινομένων που συνδέονται άμεσα με το αντικείμενο της μελέτης. Περιλαμβάνει ορισμένα γενικά στοιχεία για τον Γαλαξία μας, αλλά και λεπτομέρειες σχετικά με την εξέλιξη και τα χαρακτηριστικά των ερυθρών υπεργιγάντων, τις πυρηνικές διεργασίες στο εσωτερικό τους και τον εκρηκτικό θάνατό τους με την μορφή supernova II. Τέλος, στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο, παρουσιάζονται, με την μορφή διαγραμμάτων, τα αποτελέσματα που παρήχθησαν από τον κώδικα SNEC για δύο διαφορετικούς αστέρες (15 και 20 ηλιακών μαζών) και για ποικίλες συγκεντρώσεις Νικελίου-56 στο εσωτερικό τους. Βάσει της σύγκρισης αυτών, και με χρήση του θεωρητικού υποβάθρου του κεφαλαίου 2, επιχειρείται η αιτιολόγηση της μορφής και των διαφορών τους, αλλά και, εν τέλει, η εξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση με την εξάρτηση των διαφόρων μεγεθών από την ραδιενεργό διάσπαση του Νικελίου-56.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-10-24T08:05:53Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.