Εκπόνηση έρευνας για την αλληλεπίδραση ανθρώπου ρομπότ με consumer robot.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Εκπόνηση έρευνας για την αλληλεπίδραση ανθρώπου ρομπότ με consumer robot.

Σοφιόγλου, Αλεξάνδρα Νικολάου

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία αύξηση της χρήσης των ρομπότ σε διάφορους τομείς της καθημερινής ζωής των ανθρώπων όπως στην Κοινωνική Μέριμνα, στην φροντίδα των ηλικιωμένων, στην εκπαιδευτική διαδικασία κ.α. η οποία έχει ως συνέπεια μία συνεχής και αυξανόμενη επικοινωνία και κοινωνική αλληλεπίδραση των ανθρώπων με τα ρομπότ. Το γεγονός αυτό οδήγησε στην ανάπτυξη ενός νέου επιστημονικού κλάδου του Human Robot Interaction ο οποίος έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας με τις έρευνές του να επικεντρώνονται στην κατανόηση και αξιολόγηση ρομποτικών συστημάτων τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να χρησιμοποιούνται από ανθρώπους. Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια να διασαφηνιστεί ο πολύπλευρος χαρακτήρας του Human Robot Interaction μέσα από την παρουσίαση και συγκριτική ανάλυση διαφόρων ερευνητικών πειραμάτων ενώ παράλληλα παρουσιάζονται και τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε για την μελέτη της κοινωνικής αλληλεπίδρασης ανθρώπου-ρομπότ. Σκοπός της έρευνας ήταν να μετρηθεί η επιρροή συγκεκριμένων μεταβλητών στην επικοινωνία και την αλληλεπίδραση που αναπτύσσεται ανάμεσα σε ανθρώπους και ρομπότ. Η αλληλεπίδραση αυτή μπορεί να πάρει διάφορες μορφές οι οποίες επηρεάζονται άμεσα τόσο από προσωπικούς παράγοντες όπως οι αντιλήψεις των ατόμων, οι προκαταλήψεις, οι προσδοκίες, οι εμπειρίες τους όσο και από άλλους πολιτισμικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Επιπρόσθετα εξετάστηκε η ικανότητα και η προθυμία των ατόμων και των ελληνικών οικογενειών να εμπλακούν σε μία βραχυχρόνια αλληλεπίδραση με ένα ρομπότ στα πλαίσια των απλών, καθημερινών οικογενειακών τους δραστηριοτήτων. Βασική υπόθεση στην έρευνά μας ήταν πως όσο πιο ευχάριστο, φιλικό και έμψυχο εκλαμβάνεται ένα κοινωνικό ρομπότ τόσο πιο ευχάριστη και εύκολη γίνεται η αλληλεπίδραση μαζί του. Τα αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν επιβεβαίωσαν τις υποθέσεις αυτές με ορισμένες όμως παρατηρήσεις να έρχονται σε αντίθεση με τις αρχικές μας προσδοκίες. Η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση που αναπτύσσουν οι άνθρωποι με τα ρομπότ επηρεάζονται από προκαταλήψεις, οι οποίες διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο όχι μόνο στην τελική αξιολόγηση της χρήσης ενός ρομπότ αλλά και στην ανάπτυξη μακροχρόνιας αλληλεπίδρασης. Ως συνέπεια διαπιστώνουμε το πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζουμε τις επιπτώσεις των προκαταλήψεων στην ανθρώπινη συμπεριφορά προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα πως επιδρούν στο Human Robot Interaction καθώς και στην ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων μεταξύ ανθρώπου και ρομπότ.
Robots are increasingly being developed for real world application areas such as robots in eldercare, robots used in robot-assisted therapy or educational application. As a result people communicate and interact with robots. Human Robot Interaction is a field of study dedicated to understanding and evaluating robotic systems for use by or with people and has recently received considerable attention in the academic community. The present Diploma Thesis highlights the synthetic nature of Human Robot Interaction as different experimental paradigms are discussed and compared and also presents the result of an experiment in Human-Robot social interaction. Its purpose was to measure the impact of certain features on communication and interaction between humans and robots. The interaction may take several forms but these forms are largely influenced by personal factors such us people’s beliefs, biases, expectations, experiences or other cultural and social factors. In addition the behavior tested was the ability and the willingness of people and greek families to engage in a sort interaction with a robot in common, everyday domestic activities. We hypothesized that the more friendly, conscious or lifelike a social robot is, the more easy and pleasant an interaction become for humans. The results of the experiment confirm these hypothesis but some of them were contrary to our expectations. Human communication and interaction with robots is influenced by cognitive biases and as a result cognitive biases have a major role not only in the final evaluation of the use of robots but also in developing long term human-robot interaction. As a consequence, it is important to know the effect of cognitive biases in human characteristics in order to better understand how this plays a role in Human Robot Interaction and in social relation development.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Social robots
Short term interaction
Κοινωνικά ρομπότ
Αλληλεπίδραση ανθρώπου ρομπότ
Βραχυχρόνια αλληλεπίδραση
Human robot interaction

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016-10-24T08:20:35Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.