Άσκηση ενδίκων μέσων επί απλής και αναγκαίας ομοδικίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Άσκηση ενδίκων μέσων επί απλής και αναγκαίας ομοδικίας

Κώτση, Μαρία Ηλία

Αντικείμενο της παρούσης διπλωματικής εργασίας είναι η εμβάθυνση σε θέματα που άπτονται της άσκησης ενδίκων μέσων επί απλής και αναγκαίας ομοδικίας. Αρχικά παρουσιάσαμε την έννοια, τις μορφές και τις διαδικαστικές συνέπειες τόσο της απλής όσο και της αναγκαίας ομοδικίας. Στη συνέχεια, ασχοληθήκαμε με την ενεργητική νομιμοποίηση του αναγκαίου ομοδίκου επί ασκήσεως ενδίκων μέσων σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 4 ΚΠολΔ, τις έννομες συνέπειες που παράγονται και τη δυνατότητα παραίτησης από αυτή. Περαιτέρω, αναφερθήκαμε στην ενεργητική νομιμοποίηση του απλού ομοδίκου στην άσκηση ενδίκων μέσων και εξετάσαμε την κατ’ εξαίρεση επέκταση της ισχύος της εκδοθείσας επί του ενδίκου μέσου απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 537 ΚΠολΔ στους αδρανήσαντες ομοδίκους, καθώς και τις προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου αυτού. Επιπλέον, αναλύσαμε ζητήματα επί παθητικής νομιμοποίησης αμφότερων των ειδών ομοδικίας επί ασκήσεως ενδίκων μέσων, καθώς επίσης θίξαμε το ζήτημα της δυνατότητας απεύθυνσης του ενδίκου μέσου κατά ομοδίκου του ασκήσαντος αυτό. Τέλος, παραθέσαμε τα σημαντικότερα καθ΄ ημάς συμπεράσματα καθώς και τις σημαντικότερες διαφορές μεταξύ απλής και αναγκαίας ομοδικίας επί ασκήσεως ενδίκων μέσων.
The subject of this dissertation is an in-depth analysis of matters relating to the exercise of legal remedies for ordinary joinder of parties and compulsory joinder of parties’ proceedings. Firstly, we introduce the notion, forms and procedural implications of both ordinary joinder of parties and compulsory joinder of parties’ proceedings. Subsequently, we deal with the locus standi of compulsory co-defendants on exercise of legal remedies in accordance with Article 76(4) of the Code of Civil Procedure, the legal consequences derived, and the renunciation right. Furthermore, we refer to the locus standi of ordinary co-defendants on exercise of legal remedies and examine the exceptional extension of validity of judgment issued on legal remedies under Article 537 of the Code of Civil Procedure upon inactive co-defendants as well as the conditions for application of the aforementioned Article. In addition, we look into issues in relation to the capacity to be sued for both ordinary and compulsory joinder of parties’ proceedings on exercise of legal remedies, and also raise the question of legal remedies addressed against co-defendants exercising the latter. Finally, we present the most significant conclusions, as per our opinion, as well as the major differences between ordinary joinder of parties and compulsory joinder of parties’ proceedings on exercise of legal remedies.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

legal remedies
απλή και αναγκαία ομοδικία
ordinary joinder of parties and compulsory joinder of parties
ένδικα μέσα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-10-24T08:38:52Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.