Κινητικότητα υψηλά εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και οικονομική ανάπτυξη

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Κινητικότητα υψηλά εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και οικονομική ανάπτυξη

Ανδρέου, Σωτήρης

Η παρούσα ερευνητική εργασία έχει ως σκοπό την ανάλυση του φαινομένου της διαρροής επιστημονικού δυναμικού στο εξωτερικό και πως αυτό επηρεάζει την Ελλάδα. Μέσω της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, γίνεται προσπάθεια ανάδειξης της έκτασης, των αιτιών και των επιπτώσεων του φαινομένου σε διεθνή κλίμακα. Γίνεται αναφορά στην αξία και σημασία του ανθρώπινου κεφαλαίου στην ανάπτυξη και πως οι αναπτυσσόμενες και ανεπτυγμένες χώρες αντιμετωπίζουν την μετακίνηση εγκεφάλων. Με τις σωστές πολιτικές κατευθύνσεις είναι εφικτό το φαινόμενο εκροής επιστημόνων να περιοριστεί ή και να αυξηθεί. Δριμύτατο ρόλο διακατέχουν οι διεθνές εξελίξεις όσον αφορά την κινητικότητα, τη συρρίκνωση του χώρου και την παγκοσμιοποίηση. Η φυγή του εξειδικευμένου δυναμικού από την Ελλάδα εν μέσω της οικονομικής κρίσης επηρεάζει τόσο την ανταγωνιστικότητα όσο και την παραγωγικότητά της, ενώ θα ήταν συνετή η στροφή της χώρας σε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο που βασίζεται στην καινοτομία και την εργασία έντασης γνώσης.
This research study aims to analyze the phenomenon of brain drain abroad and how this affects Greece. Through the existing literature, there is an effort highlighting the extent, causes and effects of the phenomenon on the international scale. The study recognize the value and importance of human capital in development and how the developing and developed countries react to the brain mobility. With the right policy directions the phenomenon of scientists outflow be potentially reduced or even increased. International developments possess a key role with regard to mobility, the compression of space and globalization. The exodus of skilled workers from Greece amidst the economic crisis affects its competitiveness and productivity and it would be wise towards a new development model based on innovation and knowledge-intensive work.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Κυκλοφορία επιστημονικού δυναμικού
Brain circulation
Διαρροή - απορρόφηση εγκεφάλων
Brain drain-gain
Υψηλή ειδίκευση
Human capital
Talent flow
Migration
Ροή των ταλέντων
Highly skilled
Ανθρώπινο κεφάλαιο
Μετανάστευση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-10-24T09:10:57Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)