Χαρακτηριστικά λόγου δίγλωσσων νηιπίων σε επικινδυνότητα για ειδικές διαταραχές του λόγου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Χαρακτηριστικά λόγου δίγλωσσων νηιπίων σε επικινδυνότητα για ειδικές διαταραχές του λόγου

Αλεξοπούλου, Ιρις Βασιλείου

Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας ήταν να εξετάσει τα γλωσσικά χαρακτηριστικά δίγλωσσων νηπίων που βρίσκονται σε επικινδυνότητα για ειδικές διαταραχές του λόγου. Γι' αυτό το λόγο επιλέχθηκαν τυχαία ορισμένα νηπιαγωγεία της Θεσσαλονίκης και μοιράστηκε στις νηπιαγωγούς το ερωτηματολόγιο ψυχογλωσσικών ικανοτήτων ΙΤΡΑ προκειμένου να τo συμπληρώσουν για τα δίγλωσσα παιδιά της τάξης τους. Έπειτα, κάποια από αυτά τα παιδιά εξετάστηκαν με το κριτήριο Μαθησιακής Επάρκειας Detroit, ώστε να βγουν εκτός εκείνα με χαρακτηριστικά Νοητικής Ανεπάρκειας. Το βασικό εργαλείο για το διαχωρισμό του δείγματος σε παιδιά Τυπικής Ανάπτυξης και παιδιά σε επικινδυνότητα για Διαταραχές Λόγου αποτέλεσε το Ψυχομετρικό Κριτήριο Γλωσσικής Επάρκειας ΛαΤω. Απ' ότι φαίνεται τα δίγλωσσα παιδιά σε επικινδυνότητα για διαταραχές του λόγου εμφανίζουν χαμηλότερα σκορ σε όλα τα τεστ και περισσότερες στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των συνθέσεων των τεστ. Επίσης, οι νηπιαγωγοί φαίνεται να εμφανίζουν κάποια από τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης να βρίσκονται σε επικινδυνότητα για διαταραχή λόγου, πιθανώς λόγω της διγλωσσίας τους.
The aim of this study was to examine the linguistic characteristics of bilingual preschoolers at risk for specific language impairment. For this reason some nursery schools in Thessaloniki were selected randomly and Illinois Test of Psycholinguistic Abilities ITPA was given to teachers in order to fill it in for bilingual preschoolers in their classroom. Then, some of these children were tested with Detroit Test of Learning Aptitude in order to exclude children with mental disabilities from the sample. The basic tool for the separation of the sample in children with typical development and children at risk for specific language impairmet was ΛαΤω Language Competence Test. It seems that bilingual children at risk for specific language impairment have lower scores on all tests and more statistically significant differences between parts of the tests. Also, preschool teachers seem to show some of the children with typical development to be at risk for specific language impairment, probably due to their bilingualism.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

λόγος δίγλωσσων νηπίων
αναπτυξιακές διαταραχές του λόγου
διγλωσσία
specific language impairment
language of bilingual preschoolers
bilingualism

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016-10-24T10:04:29Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης: ένα σχολείο για όλους. Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες της πολυπολιτισμικότητας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.