Κοινωνικός αποκλεισμός και ιδεολογία: η συμβολή του κυρίαρχου λόγου στην παρεμπόδιση ανάπτυξης και εφαρμογής στρατηγικών για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Social exclusion and ideology: the contribution of dominant discourse in the hindrance of the development and application of strategies for the compating against social exclusion
Κοινωνικός αποκλεισμός και ιδεολογία: η συμβολή του κυρίαρχου λόγου στην παρεμπόδιση ανάπτυξης και εφαρμογής στρατηγικών για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού

Μαυρίδης, Χαράλαμπος Ν.

The aim of the present dissertation was to prove that one of the major factors to the lack of combating of social exclusion is the dominant ideology, as this is uttered by the dominant discourse. Method : contents analysis and inquiring model depended on the principle of causal relations. The research pointed out that indeed the dominant discourse both as discourse of politics and scientists contributes : 1. to the reproduction of the existing social formation 2. to the acceptance of the phenomenon 3. to the lack of development of aframework of effective solutions. It also pointed that the dominant, as state, discourse for the education forms a framework of arranging and operation of the lyceum that favours this social choise and the exclusion and that the dominant discourse, of politicians and scientists, for education, justifies and supports this framework
Στόχος της παρούσας διατριβής ήταν να δείξει ότι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες στη μη καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού είναι κυρίαρχη ιδεολογία, όπως αυτή εκφράζεται από τον κυρίαρχο λόγο. Μέθοδος : ανάλυση περιεχομένου και ερευνητικό μοντέλο βασισμένο στην αρχή των αιτιακών σχέσεων. Η έρευνα έδειξε ότι πράγματι ο κυρίαρχος λόγος τόσο ως λόγος της πολιτικής όσο και ως λόγος των επιστημόνων, συμβάλλει 1. στην αναπαραγωγή της υφιστάμενης κοινωνικής συγκρότησης 2. στην αποδοχή του φαινομένου 3. στη μη ανάπτυξη ενός πλασίου αποτελεσματικών λύσεων έδειξε επίσης ότι ο κυρίαρχος, ως κρατικός, λόγος για την εκπαίδευση διαμορφώνει ένα πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας του λυκείου που ευνοεί την κοινωνική επιλογή και τον αποκλεισμό και ότι ο κυρίαρχος λόγος των πολιτικών και των επιστημόνων για την εκπαίδευση, δικαιολογεί και υποστηρίζει αυτό το πλαίσιο

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Dominant ideology
Dominant discourse
Περιθωριοποίηση, Κοινωνική
Κυρίαρχος λόγος
Κυρίαρχη ιδεολογία
Κοινωνικός αποκλεισμός
Social exclusion
Κοινωνική απομόνωση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2005
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγική Σχολή, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.