Ιζηματολογικά και παλαιοπεριβαλλοντικά χαρακτηριστικά των ιζημάτων του πυθμένα της λίμνης Κορώνειας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Ιζηματολογικά και παλαιοπεριβαλλοντικά χαρακτηριστικά των ιζημάτων του πυθμένα της λίμνης Κορώνειας

Δοάνη, Σοφία Δημητρίου

Lake Koronia, occupies the western lowland area of Mygdonia Basin, protected by the RAMSAR Convention and included in the Natura 2000 network (Mitraki et al., 2004). However, in recent years the lake is facing environmental problems and heading towards a total drying up. The aim of the present study is to investigate the sedimentological characteristics of Lake Koronia bottom and down to a depth of 3.5m below the lakebed. Sampling operations took advantage of a period that the lake bottom was exposed to subaerial conditions. The sedimentological analysis proved that sediments consist of silt, clay and small rates of very fine sand fractions (mud to sandy mud), with two phases recognized in the sand fractions. The proportion of dry organic matter contained into the sediment, appears to be generally small (~2%), while the rates of liquid content are relatively high (38.28% to 53.63%). Furthermore, this study examines the distribution of ostracod populations in the sediments of the lake, in relation to depth, grain size and other environmental conditions of this water body. Four ostracod species were identified: Candona neglecta, Darwinula stevensoni, Heterocypris spp. and Limnocythere inopinata. The Mg/Ca and Sr/Ca ratios of the shells were determined by trace element analysis, using a Jeol JSM- 840A scanning electron microscope. The study of freshwater ostracods provides information for the palaeoecological and/or palaeoenvironmental conditions during the sedimentation process.
Η λίμνη Κορώνεια, καταλαμβάνει το δυτικό τμήμα της πεδινής περιοχής της Μυγδονίας Λεκάνης, προστατεύεται από τη σύμβαση RAMSAR και περιλαμβάνεται στο δίκτυο Natura 2000 (Mitraki et al., 2004). Ωστόσο, τα τελευταία έτη η λίμνη αντιμετωπίζει έντονα περιβαλλοντικά προβλήματα που οδηγούν προς την πλήρη αποξήρανση. Σκοπός της παρούσας μελέτης, είναι η διερεύνηση των ιζηματολογικών χαρακτηριστικών του πυθμένα της λίμνης Κορώνειας έως το βάθος των 3.5m κάτω από τον πυθμένα. Η δειγματοληψία των ιζημάτων πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία ο πυθμένας της λίμνης ήταν εκτεθειμένος σε χερσαίο περιβάλλον για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η ιζηματολογική μελέτη, έδειξε ότι τα ιζήματα αποτελούνται από ιλύ, άργιλο και μικρά ποσοστά πολύ λεπτής άμμου (πηλός προς αμμούχος πηλός), με 2 φάσεις του κλάσματος της άμμου. Η αναλογία της οργανικής ύλης επί ξηρού που περιέχεται στα ιζήματα, φαίνεται να είναι γενικά μικρή (~2%), ενώ τα ποσοστά της υγρής φάσης είναι σε υψηλά επίπεδα (38.28% έως 53.63%). Επιπλέον, μελετήθηκαν τα οστρακώδη που περιέχονταν στα δείγματα ως προς την κατανομή των πληθυσμών τους σε σχέση με το βάθος, το μέγεθος των κόκκων και άλλες περιβαλλοντικές συνθήκες. Προσδιορίστηκαν τέσσερα είδη: Candona neglecta, Darwinula stevensoni, Heterocypris spp. και Limnocythere inopinata. Ακόμη, προσδιορίστηκαν με στοιχειακή ανάλυση στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο Jeol JSM- 840A οι λόγοι Mg/Ca και Sr/Ca από το κέλυφος των οστρακωδών. Η μελέτη των οστρακωδών παρείχε πληροφορίες για τις παλαιοοικολογικές/παλαιοπεριβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούσαν κατά την απόθεση των ιζημάτων.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Οστρακώδη
Freshwater environment
Κοκκομετρική ανάλυση
Grain size analysis
Περιβάλλον γλυκού νερού
Ostracods

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-10-24T10:55:10Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Γεωλογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.