Παραγωγή Πιονίων στις συγκρούσεις βαρέων ιόντων

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Παραγωγή Πιονίων στις συγκρούσεις βαρέων ιόντων

Τσιάμης, Άγγελος

Οι αντιδράσεις βαρέων ιόντων αποτελούν αντικείμενο μελέτης, τόσο θεωρητικά όσο και πειραματικά, τα τελευταία 30 χρόνια. Προσφέρουν την δυνατότητα μελέτης της πυρηνικής ύλης σε συνθήκες πίεσης πυκνότητας και θερμοκρασίας πολύ μακριά από αυτών της ισορροπίας. Για να καταστούν δυνατά τέτοιου είδους πειράματα, έπρεπε να αναπτυχθεί μία νέα γενιά επιταχυντών , σε ενέργειες μεγαλύτερες από 10 ΑGeV, όπως στις εγκαταστάσεις του ΑGS (Alternating Gradient Synchrotron), του CERN, και σε άλλα πειραματικά κέντρα. Ωστόσο, σημαντική ήταν και η εξέλιξη στα θεωρητικά μοντέλα περιγραφής αυτών των εξωτικών καταστάσεων πυρηνικής ύλης, Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της κατάστασης θερμής πυρηνικής ύλης, που προκύπτει μέσω της αντίδρασης βαρέων ιόντων. Επίσης μελετάμε διάφορα χαρακτηριστικά των παραγόμενων πιονίων και συντονισμών Δέλτα Για την μελέτη αυτή χρησιμοποιήσαμε ένα πρόγραμμα προσομοίωσης, λαμβάνοντας μετρήσεις για διάφορες ενέργειες της τάξης του 1GeV, και για διάφορες τιμές του παράγοντα κρούσης. Η μελέτη της πυρηνικής ύλης σε αυτές τις καταστάσεις πίεσης, θερμοκρασίας και πυκνότητας μπορούν να δώσουν απαντήσεις σε σημαντικά ερωτήματα όπως η καταστατική εξίσωση της πυρηνικής ύλης, σε περιοχές πέρα από την κρίσιμη πυκνότητα, την εξάρτηση των ενεργών διατομών αλληλεπιδράσεων νουκλεονίου-νουκλεονίου στο πυρηνικό περιβάλλον,την πυρηνική συμπιεστότητα κ.α. Επίσης τα αποτελέσματα της μελέτης των αντιδράσεων βαρέων ιόντων μπορούν να βοηθήσουν στην εξαγωγή συμπερασμάτων για ορισμένα αστροφυσικά αντικείμενα, όπως οι αστέρες νετρονίων και οι εκρήξεις των υπερκαινοφανών.
Heavy Ion collisions (HIC) have been studied, theoretically and experimentally for the past 30 years. They offer the possibility to study the nuclear matter at high density, pressure and temperature, long from the equilibrium state. In order for HIC to be possible, a new generation of accelerators had to be developed, at energies greater than 10 AGeV, like at AGS(Alternating Gradient Sychrotron) at CERN, and at other experimental centers. However, the evolution of the theoretical models of describing this exotic state of nuclear matter was also crucial for the The main goal of this thesis is to study the fireball state , which arise from the heavy ion collisions. We also study some characteristics of the products of the collision, like pions and Delta baryons. For this study, we used a simulation, taking various measurements at energies around 1 AGev, and for various values of collision term. The study of high density nuclear matter can give a solution to several major problems, like the equation of nuclear state very far from the equilibrium point, the dependence of the nucleon-nucleon reaction cross-section, which is generally lower than the free reaction value etc. Also, the results of the HIC study can provide significant results for some astrophysical objects, like neutron stars and supernovas.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016-10-24T10:57:23Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)