Ραδιολογική Μελέτη της Χρήσης Ζεόλιθου στο Περιβάλλον.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Ραδιολογική Μελέτη της Χρήσης Ζεόλιθου στο Περιβάλλον.

Καλαϊτζής, Απόστολος

Προκειμένου να καθοριστούν τα όρια της χρήσης ενός υλικού, είναι απαραίτητo να ληφθούν υπ’ όψιν οι επιπτώσεις της. Η παρούσα εργασία μελετά τα επίπεδα φυσικής ραδιενέργειας που υπάρχουν στους ζεόλιθους. Υπολογίζονται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της γ-φασματοσκοπίας η συγκέντρωση ενεργότητας του ραδίου και των φυσικών ραδιονουκλιδίων, παράλληλα με τον παράγοντα απορροής ραδονίου και την επίδραση της κοκκομετρίας σε αυτόν. Για την πραγματοποίηση των μετρήσεων χρησιμοποιήθηκαν δείγματα που αφορούν περιβαλλοντικές χρήσεις των ζεόλιθων στη βελτίωση του εδάφους, στα συμπληρώματα διατροφής και στα οικοδομικά υλικά. Έγινε η μελέτη της δοσιμετρίας αυτών των χρήσεων και εκτιμήθηκαν τα όριά τους για εσωτερική και εξωτερική έκθεση σε ακτινοβολία.
In order to define the limits of usage of a material, it is necessary to consider its consequences. This present work studies the levels of natural radioactivity from zeolites. Using gamma-ray spectrometry the activity concentration of radium and natural radionuclides has been calculated, alongside with the radon emanation factor and the effect of granulometry on it. For the transaction of the measurements there were used samples that occur environmental zeolite application in soil improvement, in dietary supplements and in building materials. The dosimetry of these uses was studied and their limits for internal and external radiation exposure were evaluated.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-10-24T11:03:42Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)