Η διαγνωστική ακρίβεια της ανοσοϊστοχημικής μεθόδου ανίχνευσης αίματος στα κόπρανα για την πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου σε πληθυσμό υψηλού κινδύνου: Συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Η διαγνωστική ακρίβεια της ανοσοϊστοχημικής μεθόδου ανίχνευσης αίματος στα κόπρανα για την πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου σε πληθυσμό υψηλού κινδύνου: Συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση

Κατσούλα, Αναστασία Γεωργίου

Η ανοσοϊστοχημική μεθόδος ανίχνευσης αίματος στα κόπρανα (FIT) αποτελεί εναλλακτική μέθοδο προληπτικού ελέγχου καρκίνου του παχέος εντέρου σε πληθυσμό μέσου κινδύνου. Ωστόσο, τα στοιχεία για τη διαγνωστική ακρίβεια του FIT σε πληθυσμό υψηλού κινδύνου είναι ελλιπή. Στην παρούσα συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση μελετήθηκε η διαγνωστική ακρίβεια του FIT για καρκίνο του παχέος εντέρου (ΚΠΕ) και «προχωρημένη» νεοπλασία (ΚΠΕ ή «προχωρημένα» αδενώματα) σε ασυμπτωματικούς ασθενείς υψηλού κινδύνου. Βιβλιογραφική αναζήτηση πραγματοποιήθηκε στις ηλεκτρονικές βάσεις Medline, Embase, Database of Abstracts of Reviews of Effects, Health Technology Assessment Database, Cochrane Library και στα πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Στη μετα-ανάλυση συμπεριλήφθηκαν μελέτες διαγνωστικής ακρίβειας όπου αξιολογήθηκε το FIT για τη διάγνωση ΚΠΕ και «προχωρημένης» νεοπλασίας σε ασθενείς με οικογενειακό ιστορικό ΚΠΕ ή ατομικό ιστορικό ΚΠΕ ή «προχωρημένων» αδενωμάτων. Η κολονοσκόπηση ή η παρακολούθηση με κολονοσκόπηση χρησιμοποιήθηκε ως εξέταση αναφοράς. Η εξαγωγή των δεδομένων και η αξιολόγηση της ποιότητας των μελετών έγινε από δύο ανεξάρτητους κριτές. Δώδεκα μελέτες συμπεριλήφθηκαν (6204 συμμετέχοντες). Η μέση ευαισθησία για τη διάγνωση καρκίνου του παχέος εντέρου ήταν 93% (95% CI 53 έως 99), η ειδικότητα 91% (95% CI 89 to 92), ο θετικός λόγος πιθανοφάνειας (LR+) 10.30 και ο αρνητικός λόγος πιθανοφάνειας (LR−) 0.08. Η μέση ευαισθησία για τη διάγνωση της «προχωρημένης» νεοπλασίας ήταν 48% (95% CI 39 έως 57), η ειδικότητα 93% (95% CI 91 έως 94), το LR+ 6.55 και το LR− 0.57. Το FIT παρουσιάζει υψηλή συνολική διαγνωστική ακρίβεια και μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά σε ασθενείς υψηλού κινδύνου στη διάγνωση αλλά και στον αποκλεισμό του ορθοκολικού καρκίνου. Διαπιστώθηκε περιορισμένη ακρίβεια του FIT στη διάγνωση της «προχωρημένης» νεοπλασίας. Ωστόσο, τα παραπάνω ευρήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν με προσοχή λόγω του μικρού αριθμού μελετών που συμπεριλήφθηκαν στη μετα-ανάλυση.
The present systematic review and meta-analysis evaluated the diagnostic accuracy of fecal immunochemical test (FIT) for the diagnosis of colorectal cancer (CRC) or advanced neoplasia (AN: colorectal cancer or advanced adenomas) in asymptomatic high-risk population. A bibliographic search was performed in electronic databases including MEDLINE, EMBASE, Database of Abstracts of Reviews of Effects, Health Technology Assessment Database, Cochrane Library and grey literature sources without date or language restrictions. Diagnostic studies that assessed the accuracy of FIT for the diagnosis of CRC or AN in patients with familial or personal history of CRC using colonoscopy or longitudinal follow-up as a reference standard were included. Data extraction and quality assessment of included studies were conducted by two independent reviewers. Twelve studies with 6204 participants assessed the diagnostic accuracy of FIT for either CRC (7 studies, 4790 individuals) or AN (12 studies, 6204 individuals). Average sensitivity for the diagnosis of CRC was 93% (95% CI 53 to 99), specificity 91%, positive likelihood ratio (LR+) was 10.30 and negative likelihood ratio (LR−) was 0.08. Average sensitivity for the diagnosis of advanced neoplasia was 48% (95% CI 39 to 57), specificity 93% (95% CI 91 to 94), LR+ was 6.55 and LR− 0.57. Subgroup analyses depending on cut off values, type and number FIT samples were conducted also. FIT has high overall diagnostic accuracy and can be used in high-risk patients as an alternative in the diagnosis but also to the exclusion of colorectal cancer. Moreover, FIT cannot be used to safely rule out advanced neoplasia but it is moderate useful to set a diagnosis. However, these findings should be treated with caution due to the small number of studies included in meta-analysis.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ανοσοϊστοχημική μεθόδος ανίχνευσης αίματος
Καρκίνος παχέος εντέρου
Colorectal cancer
Fecal immunochemical test
Μετα-ανάλυση
Meta-analysis

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-10-24T11:13:11Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)