Χρονοπρογραμματισμός φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων με δυνατότητα μεταφοράς ενέργειας μεταξύ οχημάτων και με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Χρονοπρογραμματισμός φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων με δυνατότητα μεταφοράς ενέργειας μεταξύ οχημάτων και με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Κουφάκης, Αλέξανδρος Μιχαήλ

Στην εργασία προτείνεται η βέλτιστη διαχείριση φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε συνδυασμό με συναλλαγές μεταξύ οχημάτων (Vehicle-to-Vehicle, V2V), προκειμένου να μεγιστοποιηθεί το ποσοστό των οχημάτων που εξυπηρετούνται. Οι συναλλαγές τύπου V2V χρησιμοποιούνται για μεταφορά ενέργειας από ένα όχημα σε άλλο. Η ροή της ενέργειας τυπικά γίνεται από όχημα με πλεόνασμα ενέργειας σε όχημα με ανάγκη ενέργειας, χωρίς να περιορίζονται σε αυτή την περίπτωση μόνο. Όλα τα σενάρια που μελετώνται διαθέτουν έναν μοναδικό σταθμό φόρτισης και ενέργεια που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, και πιο συγκεκριμένα από παραγωγή φωτοβολταϊκών πάνελ. Προς την επίλυση του προβλήματος αναπτύχθηκαν τέσσερις μοντελοποιήσεις διαφορετικών σεναρίων που όλες διαθέτουν την πράξη V2V. Αρχικά, η πρώτη (1) μοντελοποίηση περιγράφει σενάριο στο οποίο δεν υπάρχει ενέργεια από εξωτερικές πηγές, δηλαδή η μόνη πηγή ενέργειας είναι όσα οχήματα επιθυμούν να δώσουν (πουλήσουν) ενέργεια. Το δεύτερο σενάριο (2) συμπεριλαμβάνει παροχή ενέργειας από το δίκτυο. Στο τρίτο (3) δεν διατίθεται ενέργεια από το δίκτυο αλλά υπάρχει εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας στον σταθμό. Τέλος, το τέταρτο (4) συμπεριλαμβάνει όλα τα συστατικά, δηλαδή διαθέτει ενέργεια από το δίκτυο και εσωτερική αποθήκευση ενέργειας. Όλα τα σενάρια μοντελοποιήθηκαν ως προβλήματα Μικτού Γραμμικού Προγραμματισμού (Mixed Integer Programming), και η επίλυσή τους έγινε με χρήση του πακέτου βελτιστοποίησης IBM ILOG CPLEX optimizer.
In this work we propose an optimal Electric Vehicle (EV) charging scheduling scheme with the option of Vehicle-to-Vehicle (V2V) energy transfer. In this way we aim to increase customer satisfaction compared to a setting where only energy from the grid exists. We assume a single charging station to exist and we present four alternative formulations of the problem of V2V energy transfer: a) without additional energy from the grid, b) with additional energy from the grid, c) no energy from the grid but internal backup energy storage (battery) at the station, d) with additional energy from the grid and battery backup storage. In all cases, we formulate the problems as Mixed Integer Programming (MIP) ones and solve them off-line and optimally. The package “IBM ILOG CPLEX Optimizer” was used in order to solve the problems.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

EVs
Φόρτιση
V2G
V2V
Σταθμός φόρτισης
Ηλεκτρικά οχήματα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-10-24T11:50:13Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)