Εφαρμογές των συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών στις ευφυείς πόλεις

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Εφαρμογές των συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών στις ευφυείς πόλεις

Σαραντάκης, Ηλίας

The understanding and interpretation of the process of urban development is important for practical reasons, as well for the challenge to the theoretical framework. The observed increase in urban population is one of the main reasons, increasing in frequency over the recent decades, urban areas are the focus of theoretical and practical study. The unprecedented level of urbanization of modern societies requires the creation of a strategy on the urban level, which will lead to a sustainable development of cities and raising the life standards for the people. The "Smart" Cities are a new form of urban governance and management, in which information technologies will play an important role in the functioning of cities. The aim is to improve and enhance the efficiency and quality of services provided by the institutions to the citizens. The use of GIS can contribute to achieving the stated objectives of each municipality, but also in saving time and costs. The current stage of development of applied GIS technology enables comprehensive settlement and regulation of a range of functions that are key elements of daily life in a city. The purpose of this work is the analysis of the concept of a smart city and explore its special features. A city adopting modern geo-information systems, has the necessary perspective aiming, both to promote environmental sustainability and economic competitiveness and to facilitate the life of the city.
Η κατανόηση και ερμηνεία της διαδικασίας της αστικής ανάπτυξης είναι σημαντική τόσο για πρακτικούς λόγους, όσο και για την πρόκληση που αποτελεί ως προς το θεωρητικό της πλαίσιο. Η παρατηρούμενη αύξηση του αστικού πληθυσμού είναι ένας από τους κύριους λόγους που, όλο και πιο συχνά τις τελευταίες δεκαετίες, οι αστικές περιοχές βρίσκονται στο επίκεντρο θεωρητικής και πρακτικής μελέτης. Το πρωτοφανές επίπεδο αστικοποίησης των σύγχρονων κοινωνιών επιβάλλει τη δημιουργία μιας στρατηγικής σε αστικό επίπεδο, η οποία θα οδηγεί στη βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων και στην άνοδο του επιπέδου ζωής των πολιτών. Οι «Έξυπνες» πόλεις αποτελούν ένα νέο τρόπο αστικής διακυβέρνησης και διαχείρισης, κατά τον οποίο οι τεχνολογίες πληροφοριών θα παίζουν σημαντικό ρόλο στη λειτουργία των πόλεων. Στόχος είναι η βελτίωση και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από τους φορείς προς τους πολίτες. Η χρήση των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών μπορεί να συμβάλλει στην επίτευξη των διακηρυγμένων στόχων της εκάστοτε δημοτικής αρχής, αλλά και στην εξοικονόμηση χρόνου και δαπανών. Το σημερινό στάδιο εφαρμοσμένης ανάπτυξης της τεχνολογίας Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών επιτρέπει τη συνολική διευθέτηση και ρύθμιση μιας σειράς λειτουργιών που αποτελούν κομβικά στοιχεία της καθημερινής ζωής σε μία πόλη. Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί η ανάλυση της έννοιας της έξυπνης πόλης και η διερεύνηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της. Μιας πόλης, η οποία υιοθετώντας σύγχρονα συστήματα γεωπληροφορικής, διαθέτει τις απαραίτητες προοπτικές με στόχο αφενός την προώθηση της περιβαλλοντικής αειφορίας και της οικονομικής ανταγωνιστικότητας και αφετέρου τη διευκόλυνση της ζωής της πόλης.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

geographical information systems
smart cities
συστήματα γεωγραφικών πληροφορίων
έξυπνες πόλεις

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016-10-24T11:53:03Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.