Ανάλυση Γνωσιακών Δεδομένων

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Ανάλυση Γνωσιακών Δεδομένων

Κουλούμπρης, Ελευθέριος

the objective of this work was to test whether a computational diagnostic tool is suitable to estimate the existance of adhd. the diagnostic has a game like appearance, and uses artificial distractions to divert the attention of the user from the given goal. through the user's interaction with the game, certain descriptive data are produced. the data extracted from the games of 62 individuals were compared with the answers they gave in a known adhd questionary-diagnostic (asrs-v1.1), with the purpose of finding a correlation. specificaly, the pearson correlation of all the pairs of question – extracted attributed was estimated. eighteen pairs of question – attribute were correlated with statistical significance (p < 0.05). to further the analysis of the similiarity in questions – attributes, a comparison of two different clustering results followed. in the first one, only the questions were used to get the clusters, while in the second one only the extracted attributes were used. the two clustering results were compared in order to find how similiar.
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγηση ενός υπολογιστικού διαγνωστικού εργαλείου σχετικά με την ικανότητα του να εκτιμά την ύπαρξη adhd. το διαγνωστικό έχει την μορφή παιχνιδιού και χρησιμοποιεί τεχνητούς αντιπερισπασμούς για να αποσπάσει τον χρήστη από τον στόχο που του δόθηκε. από την αλληλεπίδραση του χρήστη με το παιχνίδι δημιουργούνται περιγραφικά δεδομένα που τον χαρακτηρίζουν. τα αριθμητικά δεδομένα που εξήχθησαν από 62 χρήστες συγκρίθηκαν με τις απαντήσεις πού έδωσαν σε γνωστό ερωτηματολόγιο πρόβλεψης adhd (asrs-v1.1), με στόχο την εύρεση συσχέτισης. συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε ανάλυση συσχέτισης pearson ανάμεσα στα παραγόμενα από το παιχνίδι χαρακτηριστικά και τις απαντήσεις του ερωτηματολογίου. δεκαοκτώ συνδυασμοί ερώτησης – χαρακτηριστικού βρέθηκε να έχουν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις (p<0.05). για την περαιτέρω ανάλυση ομοιότητας χαρακτηριστικών και απαντήσεων, ακολούθησε μία σύγκριση αναλύσεων ομαδοποίησης. σε μια πρώτη εκτέλεση ομαδοποίησης, χρησιμοποιήθηκαν μόνο οι απαντήσεις ερωτηματολογίου, ενώ στην δεύτερη μόνο τα χαρακτηριστικά που παράχθηκαν από το διαγνωστικό παιχνίδι. στην συνέχεια έγινε σύγκριση των δύο ομαδοποιήσεων για να βρεθεί πόσο ταυτίζονται. για δύο συστάδες στην κάθε ομαδοποίηση, βρέθηκε συμφωνία 76%.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Correlation Analysis
Διαδικτυακή Εφαρμογή
Web Application
Clustering
Ομαδοποίηση
Ανάλυση Συσχέτισης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-10-25T08:54:36Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)