Το φορολογικό σύστημα ακίνητης περιουσίας και η εξέλιξή του στην Ελλάδα

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Το φορολογικό σύστημα ακίνητης περιουσίας και η εξέλιξή του στην Ελλάδα

Παπακυριακού, Μενέλαος Χ.

Η ακίνητη περιουσία κατείχε ανέκαθεν καθοριστικό ρόλο τόσο στην οικονομική όσο και στην κοινωνική ανθρώπινη δραστηριότητα. Έχοντας καταστεί ως η πιο εύκολη και προσοδοφόρα φορολογική επιλογή για τα έσοδα του κράτους, η ακίνητη περιουσία – παγκοσμίως - επιβαρύνεται με πληθώρα φόρων από την ύπαρξη των πρώτων κιόλας πολιτισμών. Η επιβολή των φόρων επιδρά καταλυτικά στην ανθρώπινη οικονομική συμπεριφορά, καθώς και στη γενικότερη λειτουργία του οικονομικού συστήματος μιας χώρας. Λαμβάνοντας υπόψιν τις παραπάνω πιθανές επιδράσεις, ο σχεδιασμός του φορολογικού συστήματος είναι θεμιτό να πραγματοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε να συμβαδίζει με τη γενικότερη οικονομική πολιτική. Σημαντικοί άξονες της παρούσας εργασίας αποτελούν η διερεύνηση των χαρακτηριστικών των ακινήτων από οικονομική σκοπιά και η μελέτη της θεσμοθέτησης και εφαρμογής του φορολογικού καθεστώτος στην ακίνητη περιουσία. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά το πρώτο σκέλος, διερευνήθηκαν οι χρήσεις και οι εκμεταλλεύσεις των ακινήτων, τα είδη των ακινήτων από δημοσιονομική και φορολογική σκοπιά καθώς και οι κάτοχοι ακινήτων. Εν συνεχεία, μελετήθηκε το πώς εντάσσεται η ακίνητη περιουσία στο θεσμικό πλαίσιο του φορολογικού συστήματος ευρωπαϊκών χωρών όπως η Γαλλία, η Δανία, η Ολλανδία και η Σουηδία. Ωστόσο, ιδιαίτερη βάση δίνεται στη φορολογία ακινήτων στον ελλαδικό χώρο με την αναφορά όλων των νόμων που έχουν θεσπιστεί από τα μέσα του 20ου αιώνα μέχρι και σήμερα. Τέλος, παρατίθεται ένα αριθμητικό παράδειγμα εφαρμογής βασικών ισχυόντων φόρων στην ακίνητη περιουσία ενός θεωρητικού υπόχρεου με στόχο την εξέταση τυχόν μεταβολών στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την επιβολή των φόρων στην ακίνητη με το πέρασμα των ετών
The economic and social value of real estate has always had a significant impact on human behavior. Although, it has now become the easiest and most profitable tax choice for state revenues, the real estate industry has been burdened with numerous taxes since the beginning of civilization. The imposition of such taxes has a negative effect on not only personal decisions but also on the overall functioning of the economic system of a country. Taking into consideration the possible effects outlined above, the structure of a government’s tax system should be appropriately designed in line with the general economic policy. This study has primarily aimed to investigate the characteristics of property from an economic perspective as well as the enactment and implementation of the tax regime that applies to real estate. More specifically, the first part looked into the use and exploitation of property, the different types of property from a financial and taxation viewpoint as well as the property owners. Subsequently, we looked at the way real estate is integrated into the institutional framework of European countries such as France, Denmark, Holland and Sweden. However, special emphasis is given to property taxation in Greece taking into account all the laws that have been enacted from the mid-20th Century until today. Finally, we close by giving an arithmetical example of how the property of a taxpayer is taxed in order to examine all possible variations of the applicable laws over the years.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

ακίνητη περιουσία
χαρακτηριστικά ακινήτων
tax system
θεσμικό πλαίσιο
real estate
φορολογικό σύστημα
φορολογία
property characheristics
institutional framework
taxation

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-10-25T11:33:54Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)