ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

Σπυριδωνίδου, Σοφία Δ.

This research study represents the connection of the meaning of space with the sector of economy, the transformations that are capable to be created by this current connection at socioeconomic reality and highlights the interdependency between them. At this literature review it is cited the scientific background of economic activities’ placement and it is attempted an extensive description of this current issue in order to be fully understood in the aspects. This research is composed of three main chapters. At Chapter One, it is included the Introduction and the main aims of this research. Moreover, they are represented some of the main principles of ‘placement’ for the optimal clarification of this term and in the end of this chapter it is contained the analytic structure of the project. The Chapter Two is consisted of a brief literature review of the main sources of information which were utilized at this research. Furthermore, chapter two highlights the importance of placement of economic activities’ and it is achieved a short historical flashback of theoretical approaches which comprise an important stock of semantic tools and analysis’ methods of the issue. In the end of this chapter it is included the classification of these theoretical approaches by the sector of employment. At Chapter Three it is contained a series of growth strategies for companies and they are represented the factors which are capable to affect and define the placement of a company. In addition, at chapter three are included some of the most well-known placement models of companies. In conclusion, these main chapters are complemented by certain Deductions which are held at Chapter Four of this research study. At this final chapter it is achieved an analytical recapitulation of the previous chapters and it is presented a personal criticism at the matter of placement, which is a controversial issue internationally.
Το παρόν ερευνητικό έργο, παρουσιάζει την σύνδεση της έννοιας του χώρου με τον τομέα της οικονομίας, τους μετασχηματισμούς που είναι ικανή να δημιουργήσει η συγκεκριμένη σύνδεση στην κοινωνικό – οικονομική πραγματικότητα, καθώς και αναδεικνύει την μεταξύ τους αλληλεξάρτηση. Με αυτή τη βιβλιογραφική επισκόπηση, παρατίθεται το επιστημονικό υπόβαθρο του ζητήματος της χωροθέτησης των οικονομικών δραστηριοτήτων και επιχειρείται όσο το δυνατόν είναι εφικτό, να γίνει μία αναλυτική περιγραφή του συγκεκριμένου θέματος και να κατανοηθεί πλήρως η πολύπλευρη διαδικασία της χωροθέτησης. Η συγκεκριμένη ερευνητική εργασία, αποτελείται από τρία βασικά κεφάλαια. Το Κεφάλαιο 1, περιλαμβάνει την Εισαγωγή στο θέμα, διευκρινίζονται σε αυτό οι κύριοι στόχοι της παρούσας έρευνας, παρουσιάζει κάποιες από τις βασικές έννοιες της χωροθέτησης, για την βέλτιστη κατανόηση του όρου από τον αναγνώστη και καταγράφεται στο τέλος αυτού, η αναλυτική δομή της εργασίας. Το Κεφάλαιο 2, αποτελείται από μία σύντομη βιβλιογραφική ανασκόπηση των βασικών γραμμών πληροφόρησης που αξιοποιήθηκαν στην έρευνα, αναδεικνύει τη σημασία της χωροθέτησης των οικονομικών δραστηριοτήτων, επιτυγχάνεται σε αυτό μία εν δυνάμει σύντομη ιστορική αναδρομή στις θεωρητικές προσεγγίσεις, οι οποίες αποτελούν ένα σημαντικό απόθεμα εννοιολογικών εργαλείων και μεθόδων ανάλυσης του ζητήματος της χωροθέτησης και παρατίθεται η ταξινόμηση αυτών των θεωριών ανά τομέα απασχόλησης. Το Κεφάλαιο 3, παρουσιάζει μία σειρά στρατηγικών ανάπτυξης των επιχειρήσεων, τους παράγοντες που είναι σε θέση να επηρεάσουν και να προσδιορίσουν το καταλληλότερο τόπο εγκατάστασης μιας επιχείρησης και καταγράφονται σε αυτό ορισμένα από τα πιο γνωστά και κύρια μοντέλα χωροθέτησης των επιχειρήσεων. Εν κατακλείδι, τα τρία βασικά αυτά κεφάλαια, συμπληρώνονται από ορισμένα Συμπεράσματα, τα οποία παρατίθενται στο Κεφάλαιο 4 της παρούσας έρευνας και στα οποία επιτυγχάνεται μία αναλυτική ανακεφαλαίωση των παραπάνω κεφαλαίων και ασκείται μία προσωπική κριτική άποψη στο ζήτημα της χωροθέτησης, το οποίο κυριαρχεί μέχρι και σήμερα στους διεθνείς προβληματισμούς.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

επιχείρηση
school of thought
τόπος
σχολή σκέψης
θεωρητική προσέγγιση
economic activity
placement model
στρατηγική
μοντέλο χωροθέτησης
space
theoretical approach
τόπος εγκατάστασης
ανάπτυξη
place of installation
χωροθέτηση
installation
χώρος
εγκατάσταση
company
growth
place
placement
strategy
οικονομική δραστηριότητα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-10-25T11:58:19Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.