Τα Pocket Parks ως εργαλείο της Αστικής Αναγέννησης στο πλαίσιο του Συμμετοχικού Σχεδιασμού και της Βιώσιμης Ανάπτυξης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Τα Pocket Parks ως εργαλείο της Αστικής Αναγέννησης στο πλαίσιο του Συμμετοχικού Σχεδιασμού και της Βιώσιμης Ανάπτυξης

Καλλιγάς, Νικόλαος Γ.

The literature review, alongside everyday experience, highlight the powerful nature of the living organism we call “the city”, as well as the continuous transformations it undergoes and the number of problems that come up throughout the last few years. The objective of this dissertation is to provide a version of urban planning and urban policies, which aim to ameliorate the urban space and the well-being of its inhabitants, along with the implementation of urban renaissance. The dissertation begins by defining “urban renaissance” and further specifying and analyzing its structural characteristics, like its spatial identity, the objectives it sets, and the tolls for their implementation. The discussion of urban renaissance led us to a better understanding of the urban space, and to two crucial issues that affect and shape it on the one hand, the implementation of such projects during the years of economic decline on the other, the growing environmental problems and questions of social well-being. Thus, the dissertation touched upon two key strategies which confront the aforementioned challenges and possibly point towards a practical solution. These are participatory planning and sustainable development, the combination of which improves the urban landscape and sets a course for action at an economic, social and environmental level. The dissertation focuses on Pocket Parks, as an actual tool of urban renaissance which seems to be able to upgrade cities within the premises of the key strategies mentioned above. Pocket Parks are essential green oases functioning as the “lungs” of a city, enhancing the local social dynamics and creating an attractive urban space. Moreover, they encourage inhabitants to be actively involved in their making and operation, they invigorate and reinforce the natural habitat which is constricted by industrialization, they constitute a simple and realistic solution thanks to their low-maintenance demands, and they fully contribute to the broader actualization of the urban renaissance. In these years of global financial war and climate change, our cities could not remain unaffected by the multitude of contemporary problems and challenges. This dissertation essentially highlights the most crucial issues we have currently to deal with in the urban space, and presents a possible solution by laying the foundations for further debate.
Από την βιβλιογραφική έρευνα και την καθημερινή εμπειρία υπογραμμίζεται η δυναμική φύση του οργανισμού που λέγεται «πόλη», οι διαρκείς μεταβολές που συντελούνται σε αυτή και το πλήθος των προβλημάτων που ανακύπτουν τα τελευταία χρόνια. Στόχος της παρούσας ερευνητικής εργασίας υπήρξε η διερεύνηση του αστικού σχεδιασμού και της αστικής πολιτικής, εστιάζοντας στην αστική αναγέννηση η οποία στοχεύει στην βελτίωση του αστικού χώρου και του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων του, των κρίσιμων ζητημάτων που αυτή εσωκλείει και της ανάδειξης ενός εργαλείου για την πραγμάτωσης της. Αρχικά, δόθηκε ο ορισμός της αστικής αναγέννησης και προσδιορίστηκαν συνολικά τα δομικά της χαρακτηριστικά, η χωρική της υπόσταση, οι στόχοι που θέτει και τα εργαλεία που δύναται να χρησιμοποιεί για την υλοποίηση της. Η ανάλυση της αστικής αναγέννησης οδήγησε στην πληρέστερη κατανόηση του αστικού χώρου και σε δύο κρίσιμα ζητήματα που τον επηρεάζουν και τον διαμορφώνουν στην σύγχρονη εποχή: τον τρόπο υλοποίησης τέτοιων προγραμμάτων στην εποχή της οικονομικής κρίσης σε συνδυασμό με την κοινωνική ευημερία και τα αυξανόμενα περιβαλλοντικά προβλήματα. Έτσι, στην πορεία της εργασίας αναδείχθηκαν δύο κρίσιμες στρατηγικές που αντιμετωπίζουν με ευθύτητα τις προκλήσεις που προαναφέραμε και ίσως να μπορούν να υποδείξουν την κατεύθυνση για μία πρακτική λύση. Οι κρίσιμες στρατηγικές είναι ο συμμετοχικός σχεδιασμός και η βιώσιμη ανάπτυξη, ο συγκερασμός των οποίων συνδράμει στην βελτίωση του αστικού τοπίου και θέτει το πλαίσιο δράσης σε οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο. Η εργασία επικεντρώνεται στα Pocket Parks, ενός εργαλείου της αστικής αναγέννησης το οποίο δείχνει ικανό να βελτιώσει τις πόλεις, δρώντας παράλληλα εντός των πλαισίων που υπαγορεύουν τα κρίσιμα ζητήματα. Τα Pocket Parks αποτελούν μικρές οάσεις πρασίνου που λειτουργούν ως πνεύμονες της πόλης, ενισχύοντας τους τοπικούς κοινωνικούς πυρήνες και δημιουργώντας έναν ελκυστικό αστικό χώρο. Επιπλέον, προτρέπουν τους κατοίκους σε ενεργή συμμετοχή κατά την δημιουργία αλλά και την λειτουργία τους, αναζωογονούν και ενισχύουν το φυσικό περιβάλλον που περιορίζουν οι πυκνοδομημένες πόλεις, αποτελούν μία ρεαλιστική λύση χάρη στις μικρές οικονομοτεχνικές απαιτήσεις τους και συνδράμουν τελικώς, στην αστική αναγέννηση. Στην εποχή του παγκόσμιου οικονομικού πολέμου και της κλιματολογικής αλλαγής, οι πόλεις του πλανήτη μας δεν θα μπορούσαν να μείνουν ανεπηρέαστες από το πλήθος των νεοσύστατων προβλημάτων και προκλήσεων. Η παρούσα ερευνητική εργασία παρέχει ουσιαστικά μία προβολή των κρίσιμων ζητημάτων που ανακύπτουν τα τελευταία χρόνια στον αστικό χώρο και παρουσιάζει σε θεωρητικό επίπεδο μία ενδεχόμενη λύση, θέτοντας τις βάσεις για περαιτέρω συζήτηση.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Regeneration
Participation
Αστικός Χώρος
Sustainability
Pocket Parks
Συμμετοχή
Development
Βιωσιμότητα
Αναγέννηση
Ανάπτυξη
Urban Space
Πάρκα Τσέπης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-10-25T12:04:28Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.