Προστασία και Διαχείριση Υγροτόπων στην Ελλάδα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Προστασία και Διαχείριση Υγροτόπων στην Ελλάδα

Δροσιάδης, Βασίλειος Δ.

Wetlands, like all natural resources are inextricably linked with the development of each region. Regardless of their categorization in natural or artificial, they perform some functions that affect the region and offer values which mainly benefits people. In 2000 the UN launched an initiative of valuation services offered by ecosystems to humans summarizing the functions and values into 4 main categories: supporting, Provisioning, Regulating and Cultural services. Over the years, man overexploited all these natural resources, offered to him. As a result, most of ecosystems were demoted. International conventions and national laws were adopted to protect environment and in particular fauna and flora that inhabit these ecosystems. The most important of those that concern wetlands are Ramsar Convention, the Convention on Biological Diversity (Rio de Janeiro), the EU Directives 79/409 / EEC and 92/43 / EEC, which led to the creation of the Natura 2000 network and the law 1650/86 in nation level. With the aggravation of problems caused by the uncontrolled human activities on the natural environment appeared the concept of management, through which an attempt was made to treat and prevent these problems. The original use of the management planning provided for zero growth activities in these sensitive areas, while with years of practice, the researchers concluded that the environment can be protected but at the same time contributing to economic aid of each region to develop certain activities, nature-friendly. The agency in charge of designing the protected area’s management is the Management Agency which has the overall aim of the administration and management of the area. The most important tool used by the Agency is the Management Plan through which sets out the objectives, conditions and restrictions depending on the characteristics of each ecosystem and the proposals for the sustainable development of every region. Finally, an analysis of the examples of the Lake Kerkini Lake Pamvotis and Delta of Axios is made emphasizing the actions of Management Agency’s and especially in innovative practices they used to manage their areas of responsibility.
Οι υγρότοποι, όπως και όλοι οι φυσικοί πόροι, είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με την ανάπτυξη κάθε περιοχής. Ανεξαρτήτως της κατηγοριοποίησης τους σε φυσικούς ή τεχνητούς επιτελούν κάποιες λειτουργίες με τις οποίες επηρεάζουν την ευρύτερη περιοχή και προσφέρουν αξίες τις οποίες επωφελείται κυρίως ο άνθρωπος. Το 2000 ο ΟΗΕ ξεκίνησε μια πρωτοβουλία αποτίμησης των υπηρεσιών που προσφέρουν τα οικοσυστήματα στον άνθρωπο συνοψίζοντας τις λειτουργίες και τις αξίες τους σε 4 βασικές κατηγορίες: υποστηρικτικές, προμηθευτικές, ρυθμιστικές και πολιτισμικές. Με το πέρασμα των χρόνων, ο άνθρωπος υπερεκμεταλλεύτηκε όλους αυτούς τους φυσικούς πόρους, που του προσφέρθηκαν, με αποτέλεσμα να προκαλέσει μεγάλη υποβάθμιση των περισσότερων οικοσυστημάτων. Έτσι, θεσπίστηκαν διεθνής Συνθήκες και εθνικές νομοθεσίες με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και ειδικότερα την προστασία της πανίδας και τις χλωρίδας που κατοικούν σε αυτά τα οικοσυστήματα. Οι σημαντικότερες από αυτές που αφορούν τους υγροτόπους είναι η Σύμβαση Ramsar,η Σύμβαση για τη Βιοποικιλότητα (Ρίο ντε Τζανέιρο), οι Κοινοτικές Οδηγίες 79/409/ΕΟΚ και 92/43/ΕΟΚ που οδήγησαν στη δημιουργία του Δικτύου Natura 2000 και ο ν. 1650/86 σε εθνικό επίπεδο. Με την επιδείνωση των προβλημάτων που προκαλούσαν οι ανεξέλεγκτες ανθρωπογενείς δραστηριότητες στο φυσικό περιβάλλον εμφανίστηκε η έννοια της διαχείρισης, μέσω της οποίας έγινε προσπάθεια για αντιμετώπιση και πρόληψη αυτών. Η αρχική χρήση του σχεδιασμού της διαχείρισης προέβλεπε την μηδενική ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε αυτές τις ευπαθείς περιοχές, ενώ με τη χρόνια πρακτική οι ερευνητές κατέληξαν ότι το περιβάλλον μπορεί να προστατεύεται αλλά συγχρόνως και να συμβάλλει στην οικονομική ενίσχυση κάθε περιοχής με την ανάπτυξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, φιλικών προς τη φύση. Το αρμόδιο όργανο για το σχεδιασμό της διαχείρισης μιας προστατευόμενης περιοχής είναι ο Φορέας διαχείρισης ο οποίος έχει ως γενικό σκοπό τη διοίκηση και διαχείριση της περιοχής. Το σημαντικότερο εργαλείο που χρησιμοποιεί ο Φορέας είναι το Σχέδιο Διαχείρισης μέσω του οποίου θέτει τους στόχους, τους όρους και τους περιορισμούς αναλόγως με τα χαρακτηριστικά κάθε οικοσυστήματος και τις προτάσεις για την αειφορική ανάπτυξη της κάθε περιοχής. Τέλος, αναλύονται τα παραδείγματα της Λίμνης Κερκίνης, της Λίμνης Παμβώτιδας και του Δέλτα Αξιού δίνοντας έμφαση στις δράσεις των Φορέων και ειδικότερα στις πρωτότυπες πρακτικές που χρησιμοποίησαν για τη διαχείριση των περιοχών ευθύνης τους.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Υγρότοπος
Προστατευόμενη Περιοχή
Management
Protected area
Διαχείριση
Wetland

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-10-27T07:52:53Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.