Η επιρροή του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στο μετασχηματισμό του τοπίου: Ζητήματα πολιτικής και διαχείρισης του Ελληνικού τοπίου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Η επιρροή του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στο μετασχηματισμό του τοπίου: Ζητήματα πολιτικής και διαχείρισης του Ελληνικού τοπίου

Πουσίνη, Σταυρούλα Π.

This research project concerns the influence of the human environment in landscape transformation and especially to policy and management issues of the Greek landscape. The main objective of this work is to highlight the ways in which the human environment may affect the transformation of landscape. Based on an investigation of the management, protection and landscape design policies, at the global and national level it is attempted to highlight the problems the deficiencies as well as the advantages which can bring about a positive sign in the state and the preservation of the landscape. In addition, through the study of the Special Unit for Landscape of the Regional Frameworks for three Regions the project seeks the highlight the ways in which regions with different attributes manage to deal with the issue of the landscape. The work is developed in four main chapters, which are based on an investigation of the Greek and foreign literature. In the first chapter focus on the factors, which according to the literature review, affect the landscape transformation. The factors which are studied are: urbanization, globalization, tourism, the primary sector and the mining and quarrying activity. The 2nd chapter describes and analyze the policy and institutional framework regarding the protection and landscape design, in international, European, and Greek level. The third chapter refers to the landscape evaluation criteria and classifications, which are based on different studies, such as those encountered after a literature search. The 4th chapter investigates the Special Unit for Landscape in three studies of Regional Frameworks of Central Macedonia, Epirus and Crete in order to compare the different ways of landscape management, especially in relation to the human environment. The conclusions of this project, provide a personal review of the main issues discussed in the preceding analysis. The main conclusion to which the present study ends up with, is that the landscape management is a complex process, which can vary depending on the needs and characteristics of different regions.
Η παρούσα μελέτη αφορά στην επιρροή του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στο μετασχηματισμό του τοπίου και ειδικότερα στα ζητήματα πολιτικής και διαχείρισης του Ελληνικού, κυρίως, τοπίου. Κύριος στόχος της εργασίας αυτής είναι η ανάδειξη των τρόπων με τους οποίους το ανθρωπογενές περιβάλλον δύναται να επηρεάσει το μετασχηματισμό του. Μέσω της μελέτης των πολιτικών που εφαρμόζονται για τη διαχείριση, την προστασία και το σχεδιασμό του τοπίου σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο επιχειρείται η ανάδειξη των προβλημάτων από τις ελλείψεις αυτών, καθώς και των πλεονεκτημάτων τα οποία μπορούν να επιφέρουν ένα θετικό πρόσημο στην εικόνα και τη διαφύλαξη του τοπίου. Επίσης, μέσω της μελέτης της Ειδικής Ενότητας για το Τοπίο των Περιφερειακών Πλαισίων τριών Περιφερειών επιχειρείται η ανάδειξη των τρόπων με τους οποίους Περιφέρειες με διαφορετικά γνωρίσματα διαχειρίζονται το ζήτημα του τοπίου. Η εργασία αναπτύσσεται σε τέσσερα κυρίως κεφάλαια, τα οποία βασίζονται στη μελέτη ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας. Στο 1ο κεφάλαιο γίνεται η μελέτη των παραγόντων, οι οποίοι σύμφωνα με την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, επηρεάζουν το μετασχηματισμό του τοπίου. Οι παράγοντες οι οποίοι μελετώνται είναι: η αστικοποίηση, η παγκοσμιοποίηση, ο τουρισμός, ο πρωτογενής τομέας και η μεταλλευτική και λατομική δραστηριότητα. Στο 2ο κεφάλαιο της εργασίας παρατίθενται και αναλύονται οι πολιτικές και το θεσμικό πλαίσιο που αφορούν στην προστασία και το σχεδιασμό του τοπίου, τόσο σε διεθνές και ευρωπαϊκό, όσο και σε ελληνικό επίπεδο. Το 3ο κεφάλαιο αναφέρεται στα κριτήρια αξιολόγησης του τοπίου και στις κατηγοριοποιήσεις του, βάση διαφορετικών μελετών, όπως αυτές προέκυψαν μετά τη βιβλιογραφική έρευνα η οποία διεξήχθη. Στο 4ο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται η διερεύνηση της Ειδικής Ενότητας για το Τοπίο σε τρεις μελέτες Περιφερειακών Πλαισίων των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Κρήτης, ώστε να γίνει σύγκριση των διαφορετικών τρόπων διαχείρισης του τοπίου, κυρίως σε σχέση με το ανθρωπογενές περιβάλλον. Στο τέλος της εργασίας παρατίθενται τα συμπεράσματα της παρούσας μελέτης, όπου ασκείται μία προσωπική κριτική με βάση τα δεδομένα που έχουν αναλυθεί στην εργασία. Το κυριότερο συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει η εργασία, είναι το γεγονός ότι η διαχείριση του τοπίου αποτελεί μία πολύπλοκη διαδικασία, η οποία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις ανάγκες και τα γνωρίσματα διαφορετικών περιοχών.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Ανθρωπογενές περιβάλλον
Transformation
Landscape
Policies
Τοπίο
Factors
Human environment
Τυπολογία
Περιφέρειες
Regions
Management
Περιφερειακά Πλαίσια
Σχεδιασμός
Design
Μετασχηματισμός
Παράγοντες
Προστασία
Typology
Regional Frameworks
Διαχείριση
Protection
Πολιτικές

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016-10-27T08:20:57Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.