Εναέρια μη επανδρωμένα συστήματα λήψης εικόνων και η χρήση τους σε εφαρμογές μηχανικού

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Εναέρια μη επανδρωμένα συστήματα λήψης εικόνων και η χρήση τους σε εφαρμογές μηχανικού

Σιφναίου, Μαρία Α.

Η παρούσα ερευνητική εργασία με τίτλο “Εναέρια μη επανδρωμένα συστήματα λήψης εικόνων και η χρήση τους σε εφαρμογές μηχανικού”, έχεις ως στόχο την κατανόηση της χρήσης και της λειτουργίας των μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων UAV. Συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο πραγματοποιείται μία ιστορική αναδρομή των UAVs, τις πρώτες χρήσεις τους για στρατιωτικούς σκοπούς, μέχρι την χρησιμότητα του σε αποστολές γενικής χρήσης, όπως περιβαλλοντικές αποτυπώσεις, κτηματολογικές εφαρμογές κλπ, καθώς και τις μελλοντικές προοπτικές τους. Στο δεύτερο κεφάλαιο το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στα συστατικά μέρη ενός μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος (UAV), με γνώμονα τα τρία βασικά μέρη αυτού, το σταθμό ελέγχου, την πλατφόρμα εξάρτησης και το ωφέλιμο φορτίο του. Έπειτα, στο επόμενο κεφάλαιο, ερευνώνται τα πεδία εφαρμογών των συστημάτων αυτών ανά τον κόσμο, δίνοντας έμφαση στους τομείς της χωροταξίας, της πολεοδομίας, του περιβάλλοντος και των συγκοινωνιών. Η εργασία ολοκληρώνεται με το πέμπτο κεφάλαιο, των συμπερασμάτων, όπου γίνεται μία επισκόπηση, αφενός των συστημάτων UAV, και αφετέρου της χρήσης τους στην επιστήμη της πολεοδομίας/χωροταξίας
This research paper entitled "unmanned aerial camera systems and their use in engineering applications", aims of the understanding of use and operation of unmanned aerial vehicles UAV. Specifically, in the first chapter a flashback in the history of UAVs is made, their first use for military purposes, until their utility in general missions such as environmental surveying, cadastral applications, etc., as well as their future prospects. The second chapter focuses on components of an unmanned aerial vehicle (UAV), taking into account its three main parts the control station, the dependence platform and its payload. Then, in the next chapter, an investigation on the fields such systems are applied worldwide, emphasizing the areas of planning, town planning, environment and transport. The work is completed with the fifth chapter where the conclusions, where an overview of both the UAV systems, and their use in the science of urban / regional planning is given.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Εφαρμογές
Εξελικτική πορεία
Unmanned Aerial Vehicles
UAV
Μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα
Drones

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-10-27T08:29:07Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)