Τραμ και αστική ανάπτυξη προσανατολισμένη στη δημόσια συγκοινωνία

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Τραμ και αστική ανάπτυξη προσανατολισμένη στη δημόσια συγκοινωνία

Πατεράκη, Δέσποινα Σ.

With the revaluation of the plurality of Tram advantages as a means of public transport and the development of new generation vehicles, many cities internationally have adopted it as a basic axis of transport. Tram can be the basis and impetus for further urban development, and reconstitution of the wider influence area. The paper refers to the key functional and technical characteristics of Trams which make them stand out compared with other means of public transport and then sets out the principles and the context of urban development and transit oriented development, which must be followed during the design process of Tram network development. Finally, the paper specifically mentions the benefits that can be used for urban renewal projects materialization and successful application examples in European cities.
Με την επανεκτίμηση της πληθώρας των πλεονεκτημάτων του Τραμ ως μέσο μαζικής μεταφοράς και με την ανάπτυξη νέας γενιάς οχημάτων, πολλά αστικά κέντρα διεθνώς το υιοθέτησαν σαν βασικό άξονα των συγκοινωνιών. Το Τραμ μπορεί να αποτελέσει την βάση και το έναυσμα για την περεταίρω αστική ανάπτυξη, αλλά και την αναγέννηση της ευρύτερης περιοχής επιρροής του. Στην εργασία αναφέρονται τα βασικά λειτουργικά και τεχνικά χαρακτηριστικά των τροχιοδρόμων που τους κάνουν να ξεχωρίζουν σε σχέση με τα άλλα μέσα. Στην συνέχεια παρατίθενται οι αρχές και το γενικότερο πλαίσιο τις αστικής ανάπτυξης αλλά και των παρεμβάσεων στο δημόσιο χώρο με βάση τις δημόσιες συγκοινωνίες, τα οποία πρέπει να ακολουθηθούν κατά τις σχεδιαστικές διαδικασίες για την ανάπτυξη δικτύου Τραμ. Τέλος, αναφέρονται πιο ειδικά τα πλεονεκτήματά του τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν για την πραγματοποίηση των έργων αστικής αναζωογόνησης, καθώς και επιτυχημένα παραδείγματα εφαρμογής σε ευρωπαϊκές πόλεις.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Urban regeneration
Αστική ανάπλαση
Urban planning
Πολεοδομικός σχεδιασμός
Tram
Τραμ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-10-27T08:36:04Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)