Μελέτη-Πρόταση αποκατάστασης και ανάδειξης παλαιοχριστιανικής βασιλικής Ν. Πέλλας

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Μελέτη-Πρόταση αποκατάστασης και ανάδειξης παλαιοχριστιανικής βασιλικής Ν. Πέλλας

Παπαοικονόμου, Χριστίνα Εμμανουήλ

The object of this essay concerns the archaeological documentation of the early Christian basilica of New Pella, the approximation of its constructing phases and finally an enhancement proposal for the sculpted adornment of the church. The purpose was to study the era of the construction of the monument and its phases, in order to define even indirectly, the stylish entity or the analysis of the parts and place them in a specific period of time.A documentation of 175 architectural parts was performed on site. The parts were photographed, categorized and filled in the appropriate cards. The original and elaborate sculpted adornment which was brought to light in the monument in question, is remarkable and worth protecting and enhancing.
Το αντικείμενο της διπλωματικής αφορά την αρχαιολογική τεκμηρίωση της παλαιοχριστιανικής βασιλικής της Ν. Πέλλας και την προσέγγιση των φάσεων της, καθώς και μια πρόταση ανάδειξης του ιδιαίτερου γλυπτού διακόσμου της. Άμεσος στόχος ήταν να μελετήσουμε την εποχή κατασκευής του μνημείου και των φάσεων του προσδιορίζοντας έτσι, έστω και έμμεσα, τη στιλιστική του ενότητα ή την ανάλυση των τμημάτων του και την ένταξη τους σε αντίστοιχες χρονικές περιόδους. Πραγματοποιήθηκε in situ η καταγραφή 175 αρχιτεκτονικών μελών, τα οποία φωτογραφήθηκαν, κατηγοριοποιήθηκαν και αρχειοθετήθηκαν σε κατάλληλα δελτία. Ο πρωτότυπος και περίτεχνος γλυπτός διάκοσμος που ανακαλύφθηκε στην υπό μελέτη βασιλική, είναι αξιοπρόσεκτος και χρήζει προστασίας και ανάδειξης.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Αποκατάσταση
New Pella
Restoration
Παλαιοχριστιανική Βασιλική
Νέα Πέλλα
Early Christina basilica

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016-10-31T10:13:05Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)