Η συμφωνία ως φόρμα, ως συνθετική διαδικασία και ως μέσο αναζήτησης αντιπροσωπευτικού ύφους - ανάλυση Πρώτης Συμφωνίας για μεγάλη ορχήστρα και φωνή

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2016 (EN)
Η συμφωνία ως φόρμα, ως συνθετική διαδικασία και ως μέσο αναζήτησης αντιπροσωπευτικού ύφους - ανάλυση Πρώτης Συμφωνίας για μεγάλη ορχήστρα και φωνή

Οικονόμου, Δημήτριος Κ.

Το παρόν κείμενο αποτελεί συνοδευτικό υπόμνημα του κύριου μέρους της διδακτορικής διατριβής στη Σύνθεση και χωρίζεται σε τρία κύρια κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφεται αρχικά η αισθητική αφετηρία, η οποία και καθόρισε τις τεχνικές σύνθεσης που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι τεχνικές που συγκεκριμενοποιήθηκαν κατά τη σύνθεση της Πρώτης Συμφωνίας αλλά και όλων των παράλληλων έργων που γράφτηκαν κατά την ίδια χρονική περίοδο. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται η Πρώτη Συμφωνία συστηματικά ανά μέρος, παρουσιάζοντας την πρακτική εφαρμογή των τεχνικών, και τη γενικότερη μορφολογία του έργου. Στο τρίτο κεφάλαιο τέλος, προσεγγίζεται το έργο μουσικοποιητικά, αναλύοντας τη χρήση της φωνής και παρουσιάζοντας τα συνολικά αισθητικά χαρακτηριστικά του.
This text constitutes the accompanying statement of the main part of the doctoral thesis in Composition (First Symphony) and is divided into three main chapters. The first chapter describes the aesthetic starting point, which determined the composition techniques developed during the preparation of the doctoral thesis. Next it presents the techniques that became concrete in the composition of the First Symphony and all parallel works written during the same period. The second chapter deals with the First Symphony systematically for each movement, presenting the practical application of the techniques, and the overall morphology of the work. The third chapter finally, approaches the work poetically, analyzing the use of the voice and presenting it’s overall aesthetic characteristics.

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Composition (Music)
Symphonies
Συμφωνία
Composition
Υφή
Symphony
Σύνθεση
Modulation
Μεταμόρφωση
Συμφωνίες
Σύνθεση (Μουσική)
Texture

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-10-31T10:56:10Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Καλών Τεχνών, Τμήμα Μουσικών Σπουδών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)