Αξιολόγηση της ακρίβειας προσδιορισμού θέσης σε δασικά περιβάλλοντα με τη χρήση μόνιμων σταθμών αναφοράς

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2016 (EL)
Αξιολόγηση της ακρίβειας προσδιορισμού θέσης σε δασικά περιβάλλοντα με τη χρήση μόνιμων σταθμών αναφοράς

Αργυροπούλου, Χρυσάνθη Θ.

The purpose of this research is to investigate the positioning accuracy in forest environments, using GPS receiver and HEPOS system in Real Time positioning. The evaluation is carried out by means of a comparison of the results obtained from using of the Leica GS09_GNSS receiver and the implementation of RTK techniques of HEPOS system, with the coordinates extracted from using the total station Leica TRC 407 whose measurements are taken as «true values». The measurements were carried out in: a) areas within the coverage of HEPOS system with separate double segmentation in an area with almost full GPRS coverage and in an area with mostly weak GPRS coverage and b) in area outside of the coverage of HEPOS system. Thirteen measurement testing courses were established: Measurements under the canopy of broadleaf deciduous forest (Quercus frainetto) in accordance with different growth seasons (with and without leaves) and measurements a point of the national trigonometric network that were carried out in the National forest of Vertiskos Mountain, Forest service of Nigrita- Serres-Greece. Measurements under the canopy of mixed forest (European beeches–Quercus- deciduous trees- Maple trees- hornbeam and ash) and under clear sky, measurements a point of the national trigonometric network and also measurements with the implementation of the intersection method and using laser rangefinder, that were carried out in the national forest of Sochos-Vertiskos-Lahanas-Evaggelistria, Forest service of Lagada- Thessaloniki-Greece. Measurements under the canopy of high Scots pines (Pinus sylvestris), measurements above and under the canopy of isolated Scots pines (Pinus sylvestris) with stunted growth and bushy appearance and adjusting the height of the receiver antenna pole to 1.40 m and 2.00 m, measurements under the canopy of broadleaf deciduous forest (European beeches -Fagus sylvatica) in accordance with different growth seasons (with and without leaves), measurements under the canopy of broadleaf deciduous forest (Fagus sylvatica) when the tress had leaves and placement of the GPS antenna pole a) near to the trunk and b) at the edge of the trees canopy, measurements under the canopy of broadleaf deciduous forest (Fagus sylvatica) when the trees had no leaves and placement of the GPS antenna pole a) near to the trunk and b) at the edge of the trees canopy, measurements a point of the national trigonometric network, measurements under clear sky and finally measurements with the implementation of the intersection method and using laser rangefinder, that were carried out in the National forest of Lailia, Serres, Macedonia, Northern Greece. Results vary depending on the measurement environments and implementation of the (RTK) techniques. The best GPS technique for surveying in forest environments was demonstrated to be the Single Base technique. The best method for accurate positioning determination of points under the tree canopy in forest environments, proved the intersection method with the following prerequisites: a) applying the Single Base technique by using the permanent reference stations of HEPOS for the determination of coordinates of points in clear sky and b) using the Laser rangefinder Tru Pulse 360° for measuring of distances between points.
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσει την τελική ακρίβεια που μπορεί να επιτευχθεί στην αποτύπωση σε πραγματικό χρόνο (Real Time) εντός δασών και δασικών εκτάσεων κάνοντας χρήση γεωδαιτικού δέκτη GPS με εφαρμογή των μόνιμων σταθμών αναφοράς GPS του συστήματος HEPOS και δικτυακών τεχνικών GPS. Η αξιολόγηση γίνεται μέσω της σύγκρισης των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τη χρήση του διπλόσυχνου δέκτη Leica GS09_GNSS και την εφαρμογή των RTK τεχνικών Single–Base, VRS, MAC και Network DGPS του HEPOS, με τις συντεταγμένες που εξάγονται από τη χρήση του γεωδαιτικού σταθμού Leica TRC 407 καθώς οι μετρήσεις αυτές λαμβάνονται ως «αληθείς τιμές». Οι περιοχές έρευνας περιελάμβαναν: α) περιοχές εντός κάλυψης του δικτύου HEPOS με επιμέρους διπλή τμηματοποίηση σε περιοχή με σχεδόν πλήρη κάλυψη GPRS και σε περιοχή με αδυναμία κάλυψης GPRS σε μεγάλο τμήμα της και β) περιοχή εκτός κάλυψης του δικτύου HEPOS. Συνολικά εκτελέσθηκαν οι παρακάτω δεκατρείς σειρές μετρήσεων: 1. Αποτύπωση πλατύφυλλης δρυός, σε διαφορετικές εποχές ανάπτυξης –με φύλλα και χωρίς φύλλα, στο «Δημόσιο Δάσος Βερτίσκου Όρους, Δασαρχείου Νιγρίτας Ν. Σερρών», 2. Αποτύπωση τριγωνομετρικού σημείου στο «Δημόσιο Δάσος Βερτίσκου Όρους. Δασαρχείου Νιγρίτας Ν. Σερρών», 3. Αποτύπωση κάτω από την κομοστέγη μικτού δάσους (Οξυά, Δρυ, ευγενή πλατύφυλλα –Σφενδάμια- γαύρο και φράξο) και κάτω από καθαρό ουρανό στο «Δημόσιο Δάσος Φλαμουρίου-Σοχού-Βερτίσκου-Λαχανά-Ευαγγελίστριας-Δασαρχείου Λαγκαδά Ν. Θεσσαλονίκης», 4. Προσδιορισμός συντεταγμένων σημείων στο «Δημόσιο Δάσος Φλαμουρίου-Σοχού-Βερτίσκου-Λαχανά-Ευαγγελίστριας-Δασαρχείου Λαγκαδά Ν. Θεσσαλονίκης» με εφαρμογή πλευρικής εμπροσθοτομίας και χρήση αποστασιόμετρου-ηλεκτρονικής πυξίδας Laser, 5. Αποτύπωση τριγωνομετρικού σημείου στο «Δημόσιο Δάσος Φλαμουρίου-Σοχού-Βερτίσκου-Λαχανά-Ευαγγελίστριας-Δασαρχείου Λαγκαδά Ν. Θεσσαλονίκης», 6. Αποτύπωση κάτω από την κομοστέγη υψηλής Δασικής Πεύκης στο «Δημόσιο Δάσος Λαϊλιά», 7. Αποτύπωση κάτω από την κομοστέγη και πάνω από την κομοστέγη Δασικής Πεύκης με καχεκτική ανάπτυξη. με ύψος κεραίας δέκτη GPS1.40 και 2.00 μέτρα αντίστοιχα στο «Δημόσιο Δάσος Λαϊλιά», 8. Αποτύπωση κάτω από κομοστέγη οξυάς σε διαφορετικές εποχές ανάπτυξης –με φύλλα και χωρίς φύλλα στο «Δημόσιο Δάσος Λαϊλιά», 9. Αποτύπωση κοντά στον κορμό και στην άκρη της κομοστέγης οξυάς με φύλλα στο «Δημόσιο Δάσος Λαϊλιά», 10. Αποτύπωση κοντά στον κορμό και στην άκρη της κομοστέγης οξυάς χωρίς φύλλα στο «Δημόσιο Δάσος Λαϊλιά», 11. Αποτύπωση τριγωνομετρικού σημείου στο «Δημόσιο Δάσος Λαϊλιά», 12. Αποτύπωση σε καθαρό ουρανό στο «Δημόσιο Δάσος Λαϊλιά», 13. Προσδιορισμός συντεταγμένων σημείων στο «Δημόσιο Δάσος Λαϊλιά» με εφαρμογή πλευρικής εμπροσθοτομίας. Τα αποτελέσματα ποικίλουν ανάλογα με το περιβάλλον μέτρησης και την εφαρμοζόμενη κάθε φορά τεχνική δικτύωσης GPS. Καλύτερη τεχνική GPS για αποτυπώσεις σε δασικά περιβάλλοντα αποδείχθηκε η Single Base. Καλύτερη μέθοδος, για μεγαλύτερη ακρίβεια στον προσδιορισμό θέσης σημείων κάτω από την κόμη δένδρων σε δασικά περιβάλλοντα, αναδείχθηκε η πλευρική εμπροσθοτομία με τις εξής προϋποθέσεις: α) ο προσδιορισμός των συντεταγμένων των σημείων σε καθαρό ουρανό να γίνεται με εφαρμογή της τεχνικής GPS Single Base και χρήση των μόνιμων σταθμών αναφοράς του HEPOS και β) η μέτρηση των αποστάσεων μεταξύ των σημείων να εκτελείται με χρήση του αποστασιόμετρου -ηλεκτρονικής πυξίδας Laser TruPulse 360°.

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

HEPOS
Deciduous Forests
Παγκόσμιο Σύστημα Θεσιθεσίας
Forest mapping
Δασική χαρτογράφηση
Coniferous Forests
Permanent Reference Stations
Πλατύφυλλα Δάση
Global Positioning System
Μόνιμοι Σταθμοί Αναφοράς
Κωνοφόρα Δάση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-10-31T11:02:20Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.