Δυναμική σολιτονικών λύσεων μη-γραμμικών εξισώσεων τύπου Schrodinger

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Δυναμική σολιτονικών λύσεων μη-γραμμικών εξισώσεων τύπου Schrodinger

Μυλωνάς, Ιωάννης Κ.

The topic of these thesis is the study of different types of the Nonlinear Schrodinger Equation(NLS), like Gross-Pitaevskii and modified NLS with the present of weak nonlocality. Our study are based to analytical methods. First we develop a direct perturbation theory for dark-bright solitons and derive evolution equations for the soliton parameters. Then we applied our results to a number of case examples motivated by the physics of atomic Bose-Einstein condensates. Second using analytical methods we study the stability and internal modes of one-dimensional gap solitons employing the modified NLS with a sinusoidal potential together with the presence of a weak nonlocality.
Το θέμα της παρούσας διατριβής είναι η μελέτη διαφορετικών τύπων μη γραμμικών εξισώσεων τύπου Schrodinger (NLS), όπως η Gross-Pitaevskii και η τροποποιημένη NLS με την παρούσα ισχνής μη τοπικότητας. Η μελέτη μας βασίζεται σε αναλυτικές μεθόδους. Πρώτον, αναπτύξαμε μια άμεση θεωρία διαταραχών για σκοτεινά-φωτεινά σολιτόνια και εξάγαμε τις εξισώσεις εξέλιξης για τις παραμέτρους του σολιτονίου. Στη συνέχεια εφαρμόσαμε τα αποτελέσματά μας σε μια σειρά από παραδείγματα περιπτώσεων που υπόκεινται στα συμπυκνώματα Μποζε-Αινστάιν. Δεύτερον, χρησιμοποιώντας αναλυτικές μεθόδους μελετήσαμε την ευστάθεια της μονοδιάστατης τροποποιημένης μη γραμμικής εξισώσεις του Σροντινγκερ με την προσθήκη ενός ημιτονοειδούς δυναμικού μαζί με την παρουσία ισχνής μη τοπικότητας.

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Evolution Equations
Nonlinear
Stability
Solitons
Soliton
Σολιτόνια
Μη- γραμμικα συστηματα
Εξίσωση Schrödinger
Schrödinger equation
Ευσταθεια
Εξισώσεις Gross-Pitaevskii
Εξισώσεις κίνησης
Gross-Pitaevskii equations

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2016
2016-10-31T11:09:02Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.