Εκπαιδευτική ρομποτική με εφαρμογή τεχνικών καθοδήγησης για την ανάπτυξη της υπολογιστικής σκέψης των μαθητών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Εκπαιδευτική ρομποτική με εφαρμογή τεχνικών καθοδήγησης για την ανάπτυξη της υπολογιστικής σκέψης των μαθητών

Ξανθοπούλου, Μελπομένη

Η παρούσα διπλωματική στηρίχτηκε στην άποψη των Papadopoulos, Demetriadis, Stamelos and Tsoukalas (2010) ότι αξίζει να διερευνηθεί η επίδραση από την εφαρμογή μιας στρατηγικής που ζητά από τους μαθητές να σκεφτούν τις απαντήσεις σε δεδομένες ερωτήσεις που δίνονται, αντί να τις απαντούν σε γραπτή μορφή. Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει αν η εκπαιδευτική καθοδήγηση με τη χρήση ερωτημάτων προτροπών, τα οποία βάζουν τους μαθητές να σκεφτούν την απάντηση, επηρεάζει θετικά την ανάπτυξη των δεξιοτήτων της υπολογιστικής σκέψης στο πλαίσιο υλοποίησης ομαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων εκπαιδευτικής ρομποτικής. Η εκπαιδευτική διαδικασία βασίστηκε στην χρήση Φύλλων Εργασίας. Για την υλοποίηση της έρευνας συμμετείχαν συνολικά 28 μαθητές της Ε΄ και Στ΄ τάξης Δημοτικού σχολείου. Οι δεξιότητες της υπολογιστικής σκέψης που μελετήθηκαν ήταν οι: Αφαίρεση, Γενίκευση, Αλγόριθμος, Άρθρωμα και Αποσφαλμάτωση. Για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν 7 εργαλεία αξιολόγησης (δυο ερωτηματολόγια, άσκηση γενικής φύσης, δυο κουίζ, τεχνική Think Aloud και ατομική συνέντευξη). Το αποτέλεσμα της έρευνας έδειξαν ότι οι μαθητές, μετά την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων εκπαιδευτικής ρομποτικής, ανέπτυξαν, σε στατιστικά σημαντικό βαθμό, τις δεξιότητες της υπολογιστικής σκέψης.
This paper was based on the view of Papadopoulos, Demetriadis, Stamelos and Tsoukalas (2010) that it is worth exploring the impact of a strategy version that prompts students to simply think of the answers to appropriate questions, instead of asking to provide their answers in written. Purpose of this study is to investigate whether educational guidance using prompts questions which they put students to think about the answer, positively affects the development of skills of computational thinking in the context of implementation collaborative educational robotics activities. The educational process was based on worksheets. For the implementation of the survey participated a total of 28 pupils of the fifth and sixth grade elementary school. The computational thinking skills studied were: Abstraction, Generalization, Algorithm, Modularity and Debugging. To export the survey results used 7 evaluation tools (two questionnaires, exercise general nature, two quizzes, technique Think Aloud and individual interview). The result of the study showed that students, after completion of educational robotics activities developed, significantly, the computational thinking skills.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Εκπαιδευτική Ρομποτική
Educational Robotics
Instructional Guidance
Υπολογιστική Σκέψη
Εκπαιδευτική Καθοδήγηση
Computational Thinking

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-10-31T11:10:54Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.