Υποστηρικτικές-Υποβοηθητικές Τεχνολογίες Μάθησης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Υποστηρικτικές-Υποβοηθητικές Τεχνολογίες Μάθησης

Σιάρκου, Μαρία

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) έχουν εξελιχθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια και έχουν τεράστια σημασία για όλους τους ανθρώπους στον κόσμο. Για μία κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς είναι σημαντικό να δοθεί η δυνατότητα σε κάθε πολίτη που το επιθυμεί να συμμετέχει στο ψηφιακό γίγνεσθαι, παρά τα όποια ατομικά ή κοινωνικά μειονεκτήματά του. Ο ψηφιακός αλφαβητισμός και η «ηλεκτρονική ενσωμάτωση» των πολιτών αποτελούν σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης και διασφάλισης ( στο μέτρο του δυνατού) της ισότητας στη σύγχρονη κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας. Νέα οπτικοακουστικά μέσα αναπτύχθηκαν ευρέως, με τη διάδοση της τεχνολογικής εξέλιξης. Τα μέσα αυτά υποβοηθούν το έργο του διδάσκοντα, διευκολύνουν την διεκπεραίωση του μαθήματος και μεταβάλλουν τη διδασκαλία σε εργασία ευχάριστη και συνάμα αποδοτική. Από την άλλη μεριά, οι τεχνολογίες υποστήριξης καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, συσκευών και εφαρμογών λογισμικού που διευκολύνουν την επικοινωνία και την κίνηση ατόμων με αναπηρία. Για να καταστεί ο χρήστης ικανός να χειριστεί αυτές τις τεχνολογίες υποστήριξης, θα πρέπει πρώτα να εκπαιδευτεί μέσω των τεχνολογιών εκπαίδευσης.Καθώς η μάθηση φαίνεται να αλλάζει μορφή και να μετατρέπεται σε κινητή με την ανάπτυξη των φορητών συσκευών όπως επίσης και με την ολοένα και περισσότερο χρήση των βίντεο στη διαδικασία της μάθησης ,γίνεται προσπάθεια να αναπτυχθεί προσβάσιμο για όλους ,πολυμεσικό περιεχόμενο. Το υλικό αυτό συνδυαστικά με τις τεχνολογίες υποστήριξης της μάθησης και με την χρήση των κινητών τηλεφώνων προσπαθεί να προσφέρει ίσες ευκαιρίες μάθησης για όλους.Σκοπός ,λοιπόν, της συγκεκριμένης εργασίας είναι η δημιουργία προσβάσιμου πολυμεσικού υλικού, συγκεκριμένα η δημιουργία παρουσιάσεων για την χρησιμοποίηση τους σε ανοιχτά ακαδημαϊκά μαθήματα (www.delos.it.auth.gr) σε συνδυασμό με τις υποστηρικτικές τεχνολογίες. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται κάποια γενικά στοιχεία και έννοιες που αφορούν τα Άτομα με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (Α.Μ.Ε.Ε.Α) , την εκπαίδευσή τους όπως επίσης και τις εκπαιδευτικές τεχνολογίες και τεχνολογίες που υποβοηθούν τη μάθηση και στο δεύτερο μέρος δίνονται κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για την δημιουργία προσβάσιμου περιεχομένου για όλους και κυρίως για όσους χρησιμοποιούν υποστηρικτικές τεχνολογίες, όπως επίσης και κάποια στιγμιότυπα από τη δημιουργία των διαφανειών ως παραδείγματα σε κάθε οδηγία/προϋπόθεση.
Technologies of Information and Communication (ICT) have evolved rapidly in recent years and have enormous significance for all people in the world. For an inclusive society is important to enable to any citizen who wishes to participate in the digital future, despite any individual or social disadvantages. The digital literacy and "electronic integration" of citizens constitute modern educational needs of social equity and ensure (where is possible) of equality in modern society of knowledge and information. New audiovisual media was developed widely, with the dissemination of technological development. These media assist the work of teacher, facilitating handling of the course and make the teaching work enjoyable, yet efficient. On the other hand, the assistive technologies cover a wide range of services, devices and software applications that facilitate communication and movement of people with disabilities. In order to make the users able to use these assistive technologies, they must first be educated through of education technologies. As the learning seems to change form and be turned into mobile learning with the development of portable devices as well as the ever more use of video in the learning process, there is an effort to develop multimedia content accessible to all. This content, combinationally with the assistive technologies of learning and the use of mobile phones is trying to offer equal learning opportunities for all. Therefore, the aim of this study is to create accessible multimedia content, namely the creation of presentations for their use in open academic courses in conjunction with assistive technologies. At the first part we present some general elements and concepts for Persons with Special Educational Needs (students with disabilities), their education as also the educational technologies and technologies that assist the learning and at the second part we are given some guidelines for creating accessible content for all and especially for those using assistive technologies, as well as some screenshots of the creation of slides as examples in each directive / condition.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Education technology
S.W.S.E.N
Design for All
Σχεδίαση για όλους
Α.Μ.Ε.Ε.Α
Εκπαιδευτική τεχνολογία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-10-31T12:05:45Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.