Κατασκευή και προγραμματισμός ηλεκτρονικού κυκλώματος ελέγχου οικιακής συσκευής

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Κατασκευή και προγραμματισμός ηλεκτρονικού κυκλώματος ελέγχου οικιακής συσκευής

Χατζηλούκας, Δημήτριος

The aim of this project is the design of a smart coffee machine, which connect to wifi and switches on through an android waking up application. The user choose the time of waking up and the application sends signal and the device is on. Application was programmed at MIT App Inventor and the chip which was added to coffee machine is ESP8266, programmed at lua programming language. At this project we present smart devices, the hardware we used, the design, the making of the circuit and the conclusions.
Ο σκοπός της εργασίας είναι ο σχεδιασμός μιας «έξυπνης» καφετιέρας η οποία συνδέεται στο wifi και ενεργοποιείται μέσω μιας εφαρμογής αφύπνισης σε περιβάλλον android. Ο χρήστης επιλέγει την ώρα αφύπνισης και η εφαρμογή στέλνει σήμα μέσω wifi και η καφετιέρα ενεργοποιείται. Η εφαρμογή android προγραμματίστηκε στην πλατφόρμα MIT Inventor, ενώ το chip που προστέθηκε στην καφετιέρα είναι το esp8266, το οποίο προγραμματίστηκε σε lua programming language. Στην εργασία παρουσιάζονται το τι είναι οι έξυπνες συσκευές, τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, ο προγραμματισμός, η σχεδίαση και υλοποίηση ηλεκτρικού κυκλώματος και τα συμπεράσματα.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

ESP82266
Ιντερνέτ των πραγμάτων
Internet of things-IOT
Smart coffee machine
Έξυπνη καφετιέρα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-10-31T12:39:51Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.