Υποστήριξη εκπαιδευτικών στη συνεργατική μάθηση μέσω υπολογιστών με εργαλεία learning analytics και βελτιστοποίηση του εργαλείου G.I.AN.T

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Υποστήριξη εκπαιδευτικών στη συνεργατική μάθηση μέσω υπολογιστών με εργαλεία learning analytics και βελτιστοποίηση του εργαλείου G.I.AN.T

Σπυρούκλας, Αντώνιος

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι βελτίωση και επέκταση του εργαλείου ανάλυσης αλληλεπιδράσεων Graphics Interaction Analysis Tool (G.I.AN.T.) με απώτερο σκοπό την υποστήριξη των εκπαιδευτικών σε δραστηριότητες συνεργατικής μάθησης μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η ανάλυση και γραφική αναπαράσταση των δεδομένων είναι απαραίτητη για την καλύτερη κατανόηση των αλληλεπιδράσεων των μαθητών σε τέτοια περιβάλλοντα. Μέσω αυτής οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν πληροφορίες για την εξέλιξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας μάθησης καθώς τους επιτρέπει την παρακολούθηση της πορείας των μαθητών, των ενεργειών τους καθώς και το βαθμό επίτευξης μάθησης. Βάση αυτών οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αξιολογήσουν και να ρυθμίσουν την εκπαιδευτική δραστηριότητα προς το μεγαλύτερο όφελος της εκπαίδευσης των μαθητών, να κάνουν κατάλληλες παρεμβάσεις στους μαθητές όταν κρίνεται απαραίτητο καθώς και τους διευκολύνουν στην ενέργεια της αξιολόγησης των μαθητών.Το πρώτο βήμα για την εκπόνηση της εργασίας κρίθηκε απαραίτητο πως πρέπει να είναι η ανάλυση του θεωρητικού πλαισίου. Αναλύθηκε το θεωρητικό υπόβαθρο του Learning Analytics με απώτερο σκοπό την μελέτη της συσχέτισης του με τη συνεργατική μάθηση μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών. Στη συνέχεια εντοπίσαμε και καταγράψαμε κάποιους από τους στόχους αυτής, διακρίνοντάς τους σε τέσσερις βασικούς άξονες, ρύθμιση (regulation), αξιολόγηση (assessment), συντονισμό (coordination) και σχεδιασμό (design) στους οποίους και εξηγήσαμε ποια προβλήματα αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί σε αυτά τα συστήματα και πώς το Learning Analytics τους υποστηρίζει για την επίλυσή τους. Στη συνέχεια έγινε αναφορά σε πλήθος εργαλείων Learning Analytics που στοχεύουν στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών στην συνεργατική μάθηση μέσω υπολογιστών. Διακρίνοντας και επιλέγοντας το G.I.AN.T. έγινε μία σειρα προτάσεων προς τη βελτιστοποίηση του, οι οποίες είχαν ως κύριο σκοπό την υποστήριξη των εκπαιδευτικών. Μετέπειτα έγινε η επιλογή δύο εξ αυτών οι οποίες και υλοποιήθηκαν. Τέλος γίνεται πρόταση δραστηριότητας μέσω της οποίας θα γίνει η αξιολόγηση των βελτιώσεων που υλοποιήθηκαν ως προς την επίδραση που είχαν στο έργο των εκπαιδευτικών. Στην εργασία επίσης περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IV ο πηγαίος κώδικας που ενσωματώθηκε στο G.I.AN.T..
The subject of this thesis is to improve and extend the interaction analysis tool Graphics Interaction Analysis Tool (G.I.AN.T.) aiming to support teachers in computer supported collaborative learning activities. The analysis and graphical presentation of data is essential to better understand the interactions of students in such environments. Through this teachers receive information about the status of the educational learning process as it allows them to monitor the progress of students, their actions and the attainment of learning. Based on these teachers can assess and regulate the educational activity to the greatest benefit of the education of students, to make appropriate interventions to students when necessary and facilitate the action of student assessment. The first step in preparing the thesis has been decided to be the analysis of the theoretical framework. Analyzed, then, the theoretical Background of Learning Analytics aiming to better understand it's correlation with computer supported collaborative learning. Then we identified and recorded some of it's main targets, distinguishing them in four major areas, regulation, assessment, coordination and design to whom and explained what problems are faced by teachers in these systems and how Learning Analytics supports to solve them. Then references were made to some Learning Analytics tools aiming to support teachers in computer supported collaborative learning. Discerning and selecting the G.I.AN.T. tool optimization suggestions were made, which had as their main objective to support teachers. Later the selection of two of them was made which were implemented. Lastly there is a proposal of an activity through which to assess the improvements implemented regarding the impact they had on the work of teachers. In this thesis is also included, in Annex IV, the source code incorporated into G.I.AN.T..

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Teachers
Μαθησιακές Αναλύσεις
Collaborative systems
Συνεργατική Μάθηση
Learning Analytics
Εκπαιδευτικοί

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-11-01T09:16:50Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)