Σημασιολογική Επισημείωση Επιστημονικών Δημοσιεύσεων

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Σημασιολογική Επισημείωση Επιστημονικών Δημοσιεύσεων

Μουλάς, Αθανάσιος Γεωργίου

Ο παγκόσμιος ιστός έχει κατακλυστεί από πληροφορίες που αφορούν βιβλία άρθρα επιστημονικά δεδομένα, είναι όμως η ανάκτηση τους δυνατή, και πόσο αποτελεσματικά μπορούν να αναζητηθούν. Το πρόβλημα αυτό έρχεται να λύσει ο σημασιολογικός ιστός. Ο σημασιολογικός ιστός που είναι επέκταση του Παγκοσμίου ιστού καλείται να παράσχει τα μέσα με τα οποία θα μπορέσουμε να κατηγοριοποιήσουμε και να συνδέσουμε πολλές μορφές δεδομένων ώστε να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο διασυνδεδεμένων μεταξύ τους δεδομένων που θα είναι προσβάσιμο τόσο από τον άνθρωπο όσο και από εφαρμογές. Η παρούσα εργασία θα προσπαθήσει να αναλύσει την έννοια του σημασιολογικού ιστού και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να αναπαράγουμε υπάρχοντα δεδομένα με σημασιολογική επισημείωση. Ο τελικός στόχος είναι η δοκιμή μετατροπής των δεδομένων που βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ερευνητικής ομάδας LPIS και αφορούν επιστημονικές δημοσιεύσεις, μέσω του συντακτικού RDF που παρέχει ο σημασιολογικός ιστός, ώστε να αποκτήσουν σημασιολογική επισημείωση.
Nowadays the world wide web contains a vast amount of data, including books journals and scientific articles. However, the effectiveness of searching and retrieving such data can often be compromised and the current search engines can sometimes prove to be ineffective. This problem is solved by taking the next step and entering the semantic web. Semantic web is an evolution of the world wide web and provides the means to link and categorize different groups of data and also to create a web of linked data, that is accessible to both human and machine. The current dissertation has an objective of analyzing the meaning and the elements that constitute the semantic web such as the RDF syntax . RDF syntax is used to describe a web resource in the semantic web. The final objective of this dissertation is the transformation of the data taken from the LPIS research team webpage that pertain to scientific publications, using the RDF syntax, in order to add a semantic annotation.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Semantic Web
Διασυνδεδεμένα Δεδομένα
Σημασιολογικός Ιστός
Linked Data
Σημασιολογική Επισημείωση
Semantic Annotation

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016-11-01T09:19:11Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Πληροφορική και Διοίκηση

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)