Αξιολόγηση της επίδρασης της μουσικής στην απόδοση σε ένα σοβαρό παιχνίδι

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Αξιολόγηση της επίδρασης της μουσικής στην απόδοση σε ένα σοβαρό παιχνίδι

Κελεμπέκης, Βασίλειος

Subject of this paper is the composition of a soundtrack in a major and minor tone for a serious game and the study of the effect each music has on the performance of the players. The effect music has on emotion and cognitive performance has been the subject of many researchers over the past decades. Given the rapid evolution in the video game industry, as well as the contribution of serious games in education, it was decided to research the effect music has on performance in a serious game. Towards that end, two musical pieces were composed, being only different in the tone in which they were written, in order to serve as the musical background in a session of playing the game. The players were divided in 3 teams: one team had no background music, while the other two had music written in different tones. In the session, each player was asked to play the game 5 times, in order to keep his score in each try and to compare it with the players of the other teams. After analyzing the results, there was no statistically significant difference noted between those who played with music and those without. Also, there was no significant difference between those who had music in a major tone or those in a minor one. However, the game itself contributed in improving the reaction time of the participants. In order to better introduce the reader to the subject, there will be an introduction to the concepts of videogames, music and sound design, as well as the reference to some researches relevant to this paper’s subject.
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η επένδυση ενός σοβαρού παιχνιδιού («serious game») με μουσική σε ελάσσονα και μείζονα κλίμακα, έτσι ώστε να μελετηθεί η επίδραση που θα έχει το κάθε είδος στην απόδοση των παικτών.Η επίδραση της μουσικής πάνω στα συναισθήματα αλλά και στις νοητικές επιδόσεις, είναι αντικείμενο μελέτης πολλών ερευνητών εδώ και δεκαετίες. Δεδομένης της ραγδαίας εξέλιξης στον τομέα των ηλεκτρονικών παιχνιδιών αλλά και της συνεισφοράς τους στην εκπαίδευση μέσω των σοβαρών παιχνιδιών, αποφασίσθηκε να ερευνηθεί η επίδραση της μουσικής στην απόδοση σε ένα σοβαρό παιχνίδι. Ως προς τον στόχο αυτό, συντέθηκαν δυο κομμάτια μουσικής, τα οποία έχουν ως μοναδική διαφορά τους την κλίμακα, για να αποτελέσουν την ηχητική υπόκρουση σε μια συνεδρία ενασχόλησης με το παιχνίδι. Οι παίχτες χωρίστηκαν σε 3 ομάδες: μια ομάδα δεν είχε μουσική υπόκρουση, ενώ οι άλλες δυο είχαν μουσική σε διαφορετική κλίμακα η κάθε μια. Στη συνεδρία ο κάθε παίχτης κλήθηκε να παίξει το παιχνίδι 5 φορές, έτσι ώστε να καταγραφεί το σκορ του στην κάθε προσπάθεια και να συγκριθεί με τους παίχτες των άλλων ομάδων. Μετά από ανάλυση των αποτελεσμάτων, δεν προέκυψε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα σε αυτούς που έπαιξαν με μουσική και χωρίς. Επίσης, δεν παρουσιάστηκε διαφορά ανάμεσα σε αυτούς που είχαν μουσική σε μείζονα και ελάσσονα κλίμακα. Ωστόσο, το ίδιο το παιχνίδι συνέβαλε στην βελτίωση του χρόνου αντίδρασης των παιχτών. Για την καλή εισαγωγή του αναγνώστη στο θέμα θα γίνει εισαγωγή σε έννοιες όπως η μουσική, η σχεδίαση ήχου («sound design») και τα βιντεοπαιχνίδια, καθώς επίσης και αναφορά σε έρευνες σχετικές με το αντικείμενο τις εργασίας.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Μουσική
Music
Απόδοση
Serious Game
Performance
Σοβαρό Παιχνίδι

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-11-01T09:24:35Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.