Μελέτη των συγκεντρώσεων συμβατικών και καινοφανών βρωμιωμένων επιβραδυντικών ανάφλεξης στη σκόνη αυτοκινήτων

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Μελέτη των συγκεντρώσεων συμβατικών και καινοφανών βρωμιωμένων επιβραδυντικών ανάφλεξης στη σκόνη αυτοκινήτων

Χριστιά, Χριστίνα Λεωνίδα

This study examined the occurence of PBDEs and NBFRs in dust from the interior of private cars (n=30) in Thessaloniki, Greece aged from 1 to 19 years with variable origin and characteristics. The sum concentrations of 20 target PBDE congeners (∑20PBDE) in car dust ranged from 132 ng g-1 to 54666 ng g-1 with a median value of 2875 ng g-1 while the sum of 4 target compounds of NBFRs (∑4NBFRs) ranged from 48,0 ng g-1 to 7655 ng g-1 with a median value of 1190 ng g-1. The most abundant compounds were found to be BDE-209 and DBDPE. The exposures to BDE-47, BDE-99, BDE-153, BDE-209, TBB, BTBPE, TBPH, DBDPE via ingestion and dermal absorption were several orders of magnitude lower than their corresponding RfD values.
Η παρούσα εργασία εξέτασε την παρουσία των PBDEs και NBFRs σε σκόνη από το εσωτερικό αυτοκινήτων (ν=30) με ηλικια από 1 έως 19 έτη και διαφορετική χώρα προέλευσης και χαρακτηριστικά. Η ολική συγκέντρωση για το άθροισμα των 20 μελών των PBDEs (∑20PBDE) κυμάνθηκε από 132 ng g-1 εως 54666 ng g-1 με διάμεση τιμή 2875 ng g-1 και για το άθροισμα 4 ενώσεων των NBFRs (∑4NBFRs) από 48,0 ng g-1 to 7655 ng g-1 με διάμεση τιμή 1190 ng g-1. Κυρίαρχες ενώσεις εμφανίστηκαν οι BDE-209 και DBDPE στα δείγματα σκόνης. Η ανθρώπινη έκθεση στα BDE-47, BDE-99, BDE-153, BDE-209, TBB, BTBPE, TBPH, DBDPE μέσω της κατάποσης σκόνης και της δερματικής απορρόφησης ήταν αρκετές τάξεις μεγέθους χαμηλότερη από τις τιμές RfD της ημερήσιας έκθεσης για τις εν λόγω ενώσεις.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Brominated flame retardants
Σκόνη αυτοκινήτων
Επίπεδα συγκέντρωσης
Βρωμιωμένα επιβραδυντικά ανάφλεξης
Car dust
Concentration levels

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-11-01T11:41:34Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Χημείας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)