Η ανθρώπινη ασφάλεια κατά τη διάρκεια ενόπλων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Η ανθρώπινη ασφάλεια κατά τη διάρκεια ενόπλων

Πλούγαρλης, Δημήτριος Αριστοτέλη

War was always present in human history. Armed conflicts remain in the contemporary world the most important security threat for the civilian populations. Modern type of warfare involves non-state actors and is often waged in asymmetrical ways. The employment of new technologies in the battlefield makes the distinction between combatants and civilians difficult. This situation puts a serious threat in human security.The present master’s thesis is prepared in the framework of the postgraduate course of International Relations and its subject consists on the threats that armed conflicts pose to human security. The strengthening of the protection of individuals in armed conflicts is an increasing concern for the international community. The international humanitarian law and international human rights law in addition with the establishment of international criminal tribunals offer a normative protection. The emergence of social media and human rights Non Governmental Organizations (NGOs) promote knowledge and respect for, human rights among the population by collecting accurate information. Finally the strong political commitment is depicted in the Security Council resolutions, acting under Chapter VII of the UN Charter.
Ο πόλεμος υπήρχε πάντοτε στην ανθρώπινη ιστορία. Οι ένοπλες συρράξεις παραμένουν στον σύγχρονο κόσμο η πιο σημαντική απειλή ασφαλείας για τους πολίτες. Ο μοντέρνος τύπος πολέμου χαρακτηρίζεται από τη συμμετοχή μη κρατικών δρώντων και συχνά διεξάγεται με ασύμμετρο τρόπο. Η χρησιμοποίηση νέων τεχνολογιών στο πεδίο της μάχης καθιστά δύσκολο τον διαχωρισμό μαχητών και πολιτών. Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονείται στο πλαίσιο του μαθήματος των Διεθνών Σχέσεων και έχει ως αντικείμενο μελέτης τις απειλές των ένοπλων συρράξεων στην ανθρώπινη ασφάλεια. Η ενδυνάμωση της προστασίας των ατόμων κατά τις ένοπλες συρράξεις αποτελεί αυξανόμενη ανησυχία για τη διεθνή κοινότητα. Το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο, το Δίκαιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε συνδυασμό με τη σύσταση Διεθνών Ποινικών Δικαστηρίων παρέχουν μία κανονιστική προστασία. Η εμφάνιση των κοινωνικών δικτύων και των Μη κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) προάγουν τη γνώση και τον σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα ανάμεσα στον πληθυσμό, συλλέγοντας ακριβείς πληροφορίες. Τελικά, η ισχυρή πολιτική δέσμευση απεικονίζεται στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, υπό το Κεφάλαιο VII του Χάρτη των ΗΕ.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ανθρώπινη Ασφάλεια
Civilians
Human Security
Armed Conflicts
Άμαχοι
Ένοπλες Συρράξεις

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-11-01T11:58:53Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.