Προσβολή της προσωπικότητας των δημοσίων προσώπων στο Διαδίκτυο

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Προσβολή της προσωπικότητας των δημοσίων προσώπων στο Διαδίκτυο

Νατσιού, Αικατερίνη Κωνσταντίνου

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη της προσβολής της προσωπικότητας των δημοσίων προσώπων στο Διαδίκτυο κατά την ελληνική έννομη τάξη, και στην αλληλεξάρτησή της από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Στο πλαίσιο αυτό εξετάσαμε το νόημα βασικών όρων, η κατανόηση των οποίων συντελεί στην παρακολούθηση του περιεχομένου που ακολουθεί. Στη συνέχεια παρουσιάσαμε αναλυτικά τα ατομικά δικαιώματα των χρηστών και ειδικότερα των «δημοσίων προσώπων» στο Διαδίκτυο, στη λειτουργία του ως ΜΜΕ. Ακόμη αναφερθήκαμε στο δικαίωμα της ιδιωτικής ζωής, της προσωπικότητας, το δικαίωμα στην ψηφιακή λήθη και το δικαίωμα της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας. Ένα άλλο θέμα που θίξαμε ήταν η φερόμενη σύγκρουση με «αντίπαλα» δικαιώματα, δηλαδή της ελευθερίας της έκφρασης, της ελευθερίας του Τύπου και της πληροφόρησης. Ασχοληθήκαμε επιπλέον με το κομμάτι της επίλυσης της σύγχησης που δημιουργεί η παρατηρούμενη «αντιπαράθεση».
The aim of this diploma thesis is to discuss the violation of the right to personality of public figures on the Internet, according to Greek Law and in its interdependence with European Law. Within this framework, we examined the meaning of basic notions, which are vital in understanding the text that follows. Also, we presented in detail the individual rights of Internet users, and specifically the rights of «public figures» on the Internet when it functions as the Media. Moreover, we mentioned the right to privacy, the protection of personal data, the right to be forgotten as well as the freedom of the person to develop their personality. Another issue we touched upon is how these rights clash with “opposing” rights, that is the freedom of speech and the freedom of the press. Furthermore, we tried to resolve the confusion that the above clash causes.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Law
Προσωπικότητα
Δημόσια Πρόσωπα
Public Figures
Personality
Νομική

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016-11-01T12:03:54Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)