Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου: Εννοιολογικές Προσεγγίσεις και μια νέα Διδακτική Πρόταση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου: Εννοιολογικές Προσεγγίσεις και μια νέα Διδακτική Πρόταση

Σαραντίδου, Ελευθερία Λάζαρου

Η παρούσα εργασία έχει ως θέμα την μελέτη ορισμένων «κρίσιμων» πολιτικών όρων στον Υπέρ Μαντιθέου λόγο του Λυσία. Συγκεκριμένα επιλέγονται οι όροι ιππεύς, εύνους, μετρίως βεβιωκώς, επιείκεια, κομάν και φιλοτίμως. Οι όροι μελετώνται ιστορικά σε αντιπαραβολή με αποσπάσματα από ποικίλα είδη της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να ανασυνθέσει το κλίμα της αθηναϊκής κοινωνίας την εποχή της εκφώνησης του λόγου από τον Μαντίθεο. Επιπλέον μέσα από την μελέτη αυτή αξιολογείται η προσπάθεια του ρήτορα να σκιαγραφήσει το ήθος του πελάτη του με τέτοιο τρόπο, ώστε όχι μόνο να εγκριθεί η εκλογή του κατά την διαδικασία της δοκιμασίας, αλλά και να αρθεί οριστικά κάθε αρνητική υποψία για τις πολιτικές του πεποιθήσεις. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας προτείνεται η αξιοποίηση της παρούσας έρευνας για την διδασκαλία των μαθητών της Β΄ Τάξης του Λυκείου. Συγκεκριμένα, οι μαθητές καλούνται να αντιπαραβάλουν τους επιλεγμένους όρους με αποσπάσματα από διάφορα είδη της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, τα οποία έχει επιλέξει ο εκπαιδευτικός. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η συμμετοχή των μαθητών στην ερευνητική διαδικασία, η συνειδητοποίηση της σημασίας μίας και μόνο λέξης για την νοηματοδότηση ενός κειμένου-μηνύματος και η βαθύτερη κατανόηση των συνθηκών που επικρατούν την εποχή της εκφώνησης του λόγου, αλλά και της τεχνικής που χρησιμοποιεί ο ρήτορας.
This thesis involves the study of certain “critical” political terms in the Υπέρ Μαντιθέου speech of Lysias. In specific, the terms that are chosen are ιππεύς, εύνους, μετρίως βεβιωκώς, επιείκεια, κομάν and φιλοτίμως. The terms are studied from a historical perspective with regard to fragments from various genres of ancient Greek literature. The purpose of this study is to recompose the climate of the Athenian society at the time that the speech was given by Mantitheos. Furthermore, this study evaluates the effort of the orator to outline the ethics of his client, in order not only to approve his election during the process of δοκιμασία, but also to eliminate any doubts about his political beliefs. The second part of this thesis proposes the application of its research findings in the form of a teaching scenario for the students of the second class of High School. In particular, the students are asked to search for the aforementioned terms in fragments from various genres of ancient Greek literature, which have been previously selected by the instructor. In doing so, students are encouraged to participate in the process of scientific research; they further realize the significance of a single word for the meaning given to a text and comprehend the conditions prevailing at the time that the speech was given, with respect also to the technique of the orator.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Έννοιες
Terms
Μαντίθεος
Rhetoric
Ρητορική
Mantitheos

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-11-02T13:22:18Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.