Η αλληλεπίδραση της πολιτικοποίησης, των κομμάτων, των προσώπων και των θεμάτων ως παράγοντες επιρροής για την διαμόρφωση της πολιτικής επιλογής: Διερεύνηση των συσχετισμών με την μέθοδο της conjoint

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Η αλληλεπίδραση της πολιτικοποίησης, των κομμάτων, των προσώπων και των θεμάτων ως παράγοντες επιρροής για την διαμόρφωση της πολιτικής επιλογής: Διερεύνηση των συσχετισμών με την μέθοδο της conjoint

Ντούφα, Ζωή Ιωάννη

The financial crisis of 2007, the following global economic recession and the subsequent political developments have created a new political reality in Greece. The political situation has changed dramatically and the traditional predominant bipartisanship, gave way to fragmentation of the electorate and the emergence of new political parties and forces which dominated the political scene. Political socialization is the main factor in the shaping of voting choice. Depending on the factors of politicians, parties and issues chosen by the parties for their political agenda, and in their entirety, these four factors interact and are- to a different extent- important for the shaping of individual voting choice. With the help of Conjoint Analysis, one of the most known methods of Marketing, these interactions are explored in order to find a structure that yields and quantifies them. On the present situation, in which this Thesis was written, the effects and interactions of the considered factors of the scheme "Political mobilization - Parties - People - Subjects' are reflected. It is also examined whether the economic downturn that began in 2007 and continues up to 2015, influence or shape the electoral attitudes of citizens. It is investigated among other questions, whether the occasionally recorded discomfort and agitation of citizens towards the political system is depicted in the scheme "Political Mobilization - Parties - People - Issues'
Η χρηματοπιστωτική κρίση του 2007, η παγκόσμια οικονομική ύφεση της επόμενης χρονιάς και οι ακόλουθες πολιτικές εξελίξεις έχουν διαμορφώσει μια νέα πραγματικότητα στην Ελλάδα. Το πολιτικό σκηνικό έχει αλλάξει άρδην και ο, από χρόνια επικρατών δικομματισμός, έδωσε τη θέση του στην πολυδιάσπαση του εκλογικού σώματος και την ανάδειξη νέων πολιτικών κομμάτων και δυνάμεων που επικρατούν στην πολιτική σκηνή. Η πολιτική κοινωνικοποίηση είναι ο βασικότερος παράγοντας για την διαμόρφωση της πολιτικής επιλογής. Σε συνάρτηση με τους παράγοντες των πολιτικών προσώπων, των κομμάτων και των θεμάτων που επιλέγουν τα κόμματα για την πολιτική τους ατζέντα, και στο σύνολο τους, οι τέσσερις αυτοί παράγοντες αλληλεπιδρούν και διαδραματίζουν- σε διαφορετικό βαθμό- σημασία για την τελική διαμόρφωση της ατομικής πολιτικής επιλογής. Με τη βοήθεια της Conjoint Analysis, μια από τις πιο γνωστές μεθόδους του Μarketing, διερευνώνται οι αλληλεπιδράσεις αυτές για την εύρεση ενός σχήματος που θα τις αποδίδει και θα τις ποσοτικοποιεί. Αποτυπώνονται στην παρούσα χρονική συγκυρία , κατά την οποία συγγράφηκε η συγκεκριμένη εργασία, οι επιδράσεις αλλά και οι αλληλεπιδράσεις των υπό εξέταση παραγόντων στο σχήμα « Πολιτική κινητοποίηση – Κόμματα – Πρόσωπα - Θέματα» . Διερευνάται επίσης το κατά πόσο η οικονομική ύφεση που ξεκίνησε από το 2007 και συνεχίζει μέχρι και το διάστημα της συγγραφής της παρούσης εργασίας το 2015, επιδρά ή διαμορφώνει την εκλογική στάση των πολιτών. Διερευνάται ανάμεσα σε άλλα το κατά πόσο η κατά καιρούς καταγεγραμμένη δυσφορία των πολιτών απέναντι στο πολιτικό σύστημα αποτυπώνεται στο σχήμα « Πολιτική κινητοποίηση – Κόμματα – Πρόσωπα - Θέματα»

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Voting Behavior Model
Political Behaviour
Πολιτική Συμπεριφορά
Conjoint Analysis
Political Parties
Μοντέλα Εκλογικής Συμπεριφοράς
Πολιτική Κοινωνικοποίηση
Political Socialisation
Πολιτικά Κόμματα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

info:eu-repo/date/embargoEnd/2019-01-01
2016
2016-11-03T06:48:35Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.