Προσομοίωση της διαδικασίας των πωλήσεων στα Μακεδονικά Μάρμαρα Α.Ε. με τη χρήση του λογισμικού SIMUL8

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Προσομοίωση της διαδικασίας των πωλήσεων στα Μακεδονικά Μάρμαρα Α.Ε. με τη χρήση του λογισμικού SIMUL8

Φασούλας, Θεόδωρος

The main goal of this study is the description, modeling, simulation and study of the operation of a Marble company with the software Simul8. It consists mainly of two parts, one theoretical part which presents basic theoretical information to which the project simulation, using the software. In this study, our system works with stochastic way and includes waiting queues. It belongs to the category of systems that contain at least one random variable and therefore the results should be treated as approximations of the system and not as accurate representation of the behavior. Firstly, we make an introduction to the concept of simulation, following the definition, the history of this area of science and some application fields. Then the main advantages and disadvantages are described and an option of the simulation in future is given. Moreover, there is a reference to business simulations and virtual businesses. A description of simulation tools (language and software) is following. In a following section, the meanings of systems and models are described and also the process of modeling and simulation. The main part of this work consists of the analysis and synthesis of modeling and simulation procedures of a real system operation using the simulation package Simul8, which is briefly presented. There is also a presentation of the elements that were used for the creation,visualization, composition and programming of the simulation models. The analysis of the results is following and then we create ypothetical scenarios and the necessary experiments are being executed. This is the most important thing , because the overall goal of this study is to lead the company in safe decisions and actions in order to avoid unwanted situations. Finally, there is an overall commentary on the whole study-research and some general conclusions are made.
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η περιγραφή, μοντελοποίηση κα προσομοίωση της διαδικασίας των πωλήσεων στα Μακεδονικά Μάρμαρα, με τη βοήθεια του λογισμικού SIMUL8. Η εργασία αποτελείται από δύο κομμάτια, το θεωρητικό στάδιο, όπου αναλύονται όλα τα στάδια της διαδικασίας και στη συνέχεια έχουμε το πρακτικό κομμάτι. Σε αυτή την εργασία το μοντέλο μας λειτουργεί με στοχαστικό τρόπο και περιλαμβάνει ουρές αναμονής. Ανήκει στην κατηγορία των συστημάτων τα οποία περιέχουν μία τυχαία μεταβλητή και τα αποτελέσματα είναι με προσεγγιστικό τρόπο. Στην αρχή κάνουμε μια εισαγωγή στην προσομοίωση παρουσιάζοντας όλα τα στοιχεία της (ιστορικά, πεδία εφαρμογής και χρήσης, λογισμικά). Στη συνέχεια αναλύονται τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της προσομοίωσης. Έπειτα παρουσιάζονται τα εργαλεία της προσομοίωσης και το βασικότερο το SIMUL8 το οποίο και χρησιμοποιήθηκε. Στη συνέχεια γίνεται μια ανάλυση των δεδομένων εισόδου και μία αναπαράσταση του μοντέλου με τη χρήση διαφόρων εργαλείων της προσομοίωσης. Ακολουθεί η ανάλυση των αποτελεσμάτων και η προσέγγιση κάποιων εναλλακτικών σεναρίων για την βελτίωση του τμήματος της εταιρείας με ασφαλείς αποφάσεις και επιλογές πράγμα που αποτελεί το πιο σημαντικό κομμάτι αυτής της εργασίας. Τέλος, ακολουθεί μία γενική περιγραφή της εταιρείας και κάποιες γενικές παρατηρήσεις.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Work Center
Simulation
Προσομοίωση
Κέντρο εργασίας
Κατανομή συχνοτήτων
Distribution of frequency

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-11-07T11:09:26Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)