Μεταγωγή πακέτων και γεννήτριες συνθετικών προφίλ κίνησης: Υλοποίηση σε Omnet++ και αξιολόγηση δικτύου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Μεταγωγή πακέτων και γεννήτριες συνθετικών προφίλ κίνησης: Υλοποίηση σε Omnet++ και αξιολόγηση δικτύου

Τσανακτσίδης, Ιωάννης

The current thesis was implemented as part of my undergraduate studies in the computer science department of Aristotle University of Thessaloniki. My involvement was part of the research project PhoxTrot and my interest was specifically focused on the Optoboard simulator, which targets the simulation of on­board networks placed on blades. The main part of the thesis involves the research of various switching techniques used by modern switchers, as well as the implementation of Virtual­Cut­Through Switching (VCT switching) in the context of Optoboard Simulator. VCT switching is compared with Store­and­Forward Switching and the results show a remarkable reduction in the mean packet delay, even for one level of routing (1 hop). Benchmarking between VCT and S&F was accomplished using data packet generators of synthetic motion profiles, which were also implemented as a part of the thesis for synthetic profiles (synthetic benchmarks) Tornado and Bit­Reversal. The implementation of the specific motion profiles was created for an on­board ring network composed by 4 routers and 4 nodes per router.
Η παρούσα πτυχιακή εργασία υλοποιήθηκε στα πλαίσια ολοκλήρωσης των προπτυχιακών μου σπουδών στο τμήμα Πληροφορικής του ΑΠΘ. Η ενασχόληση μου με αυτή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του ερευνητικού έργου PhoxTrot και συγκεκριμένα το ενδιαφέρον μου επικεντρώθηκε στον προσομοιωτή Optoboard Simulator, ο οποίος στοχεύει στην προσομοίωση δικτύων πλακέτας (on-board networks), που βρίσκονται σε μητρικές κάρτες υπερυπολογιστών (blades). Το κυρίως μέρος της παρούσας εργασίας αφορά στη μελέτη των διαφόρων τεχνικών μεταγωγής που χρησιμοποιούνται στους σύγχρονους μεταγωγείς, καθώς επίσης και η υλοποίηση της τεχνικής Virtual-Cut-Through Switching (VCT Switching) στα πλαίσια του Optoboard Simulator. Η τεχνική VCT Switching συγκρίνεται με την ήδη υλοποιημένη τεχνική Store-and-Forward και τα αποτελέσματα δείχνουν αξιοσημείωτη μείωση του μέσου χρόνου καθυστέρησης ανά πακέτο ακόμα και για ένα μόνο επίπεδο δρομολόγησης (1 hop). Η συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ VCT και S&F έγινε με γεννήτριες πακέτων δεδομένων συνθετικών προφίλ κίνησης, οι οποίες επίσης υλοποιήθηκαν στα πλαίσια της πτυχιακής για τα συνθετικά προφίλ (synthetic benchmarks) Tornado και Bit-Reversal. Η υλοποίηση των συγκεκριμένων προφίλ κίνησης έγινε για ένα on-board δίκτυο δακτυλίου το οποίο, αποτελείται από 4 routers και 4 κόμβους ανά router.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Ρυθμαπόδοση
Simulation
Προσομοίωση δικτύων πλακέτας
Τεχνικές μεταγωγής
Throughput
Switching techniques

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-11-07T11:17:58Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.