Ανάπτυξη ευφυούς εφαρμογής για το puzzle Sudoku

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Ανάπτυξη ευφυούς εφαρμογής για το puzzle Sudoku

Μυλωνάς, Θωμάς

Η παρούσα πτυχιακή εργασία, έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη μιας εφαρμογής υπολογιστή σε γλώσσα προγραμματισμού Java, με την οποία κάποιος χρήστης μπορεί να παίζει Sudoku. Σε αυτή την εφαρμογή η πιο σημαντική δυνατότητα, είναι η αυτόματη επίλυση του puzzle. Η υλοποίηση της επίλυσης Sudoku, χρησιμοποιεί μια τεχνική της Τεχνητής Νοημοσύνης η οποία βρίσκει εφαρμογή στην επίλυση των «Προβλημάτων Ικανοποίησης Περιορισμών» και πιο συγκεκριμένα τον αλγόριθμο «Έλεγχος Συνέπειας Με Διατήρηση Των Περιορισμών» ή Maintaining Arc Consistency (MAC). Ο συγκεκριμένος αλγόριθμος αποτελεί το συνδυασμό δύο τεχνικών: του ελέγχου συνέπειας ως προς τους περιορισμούς του προβλήματος, με ταυτόχρονη διάδοση τους κατά μήκος ολόκληρου του δέντρου αναζήτησης, σε συνδυασμό με την εξαντλητική αναζήτηση της λύσης με δυνατότητα οπισθοδρόμησης (Backtracking). Η μέθοδος αυτή δεν αποτελεί την αποδοτικότερη λύση σε σύγκριση με τους υπόλοιπους αλγορίθμους της κατηγορίας αυτής, αλλά είναι η πληρέστερη στην εύρεση της λύσης.
The subject of this project, is the development of a computer application, written in Java programming language, with which a user can play Sudoku. In this application the most important ability is a Sudoku solver. The implementation of this Sudoku solver, uses a specific technique of Artificial Intelligence, which has applications in solving the «Constraints Satisfaction Problems» and more specific the algorithm «Maintaining Arc Consistency» (MAC). This algorithm combines the two following techniques: the «Constraints Consistency Check» with «Constraints Propagation», combined with the method of «Backtracking» which uses the depth first search – DFS method. This method is not the most efficient solution compared to the other algorithms of this category, but it’s a method which finds always a solution.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Solver
Τεχνητή Νοημοσύνη
Επίλυση
Sudoku
Ικανοποίηση περιορισμών
MAC

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-11-07T11:31:55Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)