Μελέτη αλγορίθμων εύρεσης αιτιότητας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Μελέτη αλγορίθμων εύρεσης αιτιότητας

Μπούντος, Νικόλαος Ιωάννης

Η παρούσα πτυχιακή εργασία μελετά το ζήτημα της εύρεσης σχέσεων αιτιότητας από σύνολα δεδομένων. Αρχικά παρουσιάζεται το βασικό θεωρητικό υπόβαθρο, που έχει αναπτυχθεί για την επιστημονική μελέτη της αιτιότητας. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τρείς αλγόριθμοι, που αποσκοπούν στην εύρεση σχέσεων αιτιότητας. Οι αλγόριθμοι αυτοί είναι ο PC (εκ των δημιουργών του Peter - Clark ) , ο CPC (Conservative PC) και ο GES ( Greedy Equivalence Search). Οι τρείς αυτοί αλγόριθμοι αναλύονται και μελετάται η απόδοση τους σε διαφορετικά σύνολα δεδομένων , με σκοπό να εξαχθούν συμπεράσματα για την επίδοση τους σε πραγματικά δεδομένα. Παράλληλα, γίνεται σύγκριση των αλγορίθμων και σε ποιοτικό επίπεδο, ελέγχοντας και συγκρίνοντας τα αποτελέσματα τους σε μικρό σύνολο δεδομένων με γραφική απεικόνιση. Τέλος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν και παρουσιάζουμε ένα παράδειγμα που δείχνει την αναγκαιότητα για σωστή εξαγωγή σχέσεων αιτιότητας.
The present thesis tackles the issue of causal inference from datasets. At first, we present an appropriate theoretic background, developed for the purpose of scientific representation of causality. After that, three causal inference algorithms are presented. First PC(from the name of its authors Peter-Clark), then CPC (Conservative PC) and finally GES (Greedy Equivalence Search). These three algorithms are being studied in order to measure their performance and compare them in different real-world datasets. At the same time , we perform qualitative comparisons in order to fully understand the differences of the output they produce. Finally we present our findings and describe an example that illustrates the need for proper causal relationship inference.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Algorithms
Συμπερασμός
Αλγόριθμοι
Αιτιότητα
Inference
Causality

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-11-07T11:53:41Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.