Η επίθεση του Coppersmith στο RSA

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Η επίθεση του Coppersmith στο RSA

Τυχερός, Δημήτριος

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία γίνεται μια επισκόπηση της επίθεσης του Coppersmith στο RSA, ακολουθούμενο από υλοποίηση στο μαθηματικό πακέτο SAGE. Η διάρθρωση της πτυχιακής είναι η εξής. Στις ενότητες του κεφαλαίου ένα, δίνονται ορισμοί και σύγκριση των δύο μεγάλων κατηγοριών κρυπτοσυστημάτων που υπάρχουν σήμερα. Ακολουθεί περιγραφή του κρυπτοσυστήματος RSA, και τέλος ορισμοί και ιδιότητες για τα πλέγματα. To Το κεφάλαιο δύο περιγράφει τη μέθοδο του Coppersmith, κατηγοριοποιημένη σε δύο εκδοχές του. Καταλήγει με παραδείγματα εφαρμογής σε προβλήματα κρυπτανάλυσης του RSA. Τέλος ακολουθούν παραρτήματα με την υλοποίηση σε python για το μαθηματικό πακέτο SAGE.
The purpose of this present thesis, is to give a description of Coppersmith’s attack on RSA, following an implementation in SAGE platform. The structure of this thesis is as follows. In sections of chapter one, descriptions and comparison between today’s two major cryptosystems is given. Focus in RSA cryptosystem follows, and lastly, lattices and their properties. Chapter two explains Coppersmith’s method categorized in two variations. It concludes with examples for each of the cases. Lastly, appendices are given with python code implementation for SAGE mathematical platform.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Coppersmith
Cryptanalysis
κρυπτοσύστημα
πλέγματα
κρυπτανάλυση
lattices

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-11-07T12:00:54Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.